Dowozy z gminy

Rozkład jazdy autobusów dowożących uczniów z gminy Lubin
do Szkoły Podstawowej Nr 7 w Lubinie w roku szkolnym 2019/2020

Lp.MiejscowośćKurs relacjiGodz. wyjazduGodz. przyjazdu
1.ChróstnikKrzeczyn Wielki nż – Lubin g. 7.237.237.44
Lubin – ChróstnikLubin – Chróstnik g. 15.1515.1515.27
2.MiroszowiceGola– Lubin g. 7.207.347.39
Lubin – MiroszowiceLubin – Gola g. 15.1015.1515.20
3.GolaGola – Lubin g. 7.207.207.39
Lubin – GolaLubin – Gola g. 15.1015.1515.35

Wsiadanie i wysiadanie odbywa się na przystanku Lubin Sikorskiego Cuprum Arena.

REGULAMIN DOWOZÓW UCZNIÓW Z TERENU GMINY LUBIN DO SZKÓŁ

Załącznik do Zarządzenia nr 1170/2017
Wójta Gminy Lubin
z dnia 27 lipca 2017 roku.

1. Organizatorem dowozów uczniów z terenu Gminy Lubin do szkół obwodowych, zwanych dalej szkołami, jest Gmina Lubin.

2. Przez szkoły rozumie się:

1) szkoły podstawowe i oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych i przedszkolu  oraz punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Lubin,
2) gimnazjum prowadzone przez Gminę Lubin,
3) Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 7 w Lubinie.

3. Przystanki autobusowe oraz godziny przyjazdów i odjazdów uczniów ze szkoły i do szkoły określają rozkłady jazdy, dostępne w każdej szkole, na przystankach autobusowych oraz na stronie internetowej Gminy Lubin.

4. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusów szkolnych na przystankach, zgodnie z rozkładami jazdy. W miejscowościach, gdzie znajduje się szkoła określa się następujące miejsca wsiadania i wysiadania uczniów z autobusów szkolnych na przystanku końcowym:

1) Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Raszówce – przystanek Raszówka 1 (przy szkole),
2) Szkoła Podstawowa w Szklarach Górnych – przystanek Szklary Górne Kościół,
3) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie – plac przed szkołą,
4) Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niemstowie Szkoła Filialna w Osieku – ul. Św. Katarzyny (pętla),
5) Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Siedlcach – plac przed szkołą,
6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzeczynie Wielkim – przystanek przy szkole – Krzeczyn Wielki nż,
7) Przedszkole im. Jana Pawła II w Raszówce – przystanek Raszówka 1 (przy szkole),
8) Gimnazjum w Lubinie – ul. Księcia Ludwika I 3 (przystanki przy ul. Księcia Ludwika I),
9) Zespół Szkół Sportowych Szkoła Podstawowa nr 7 w Lubinie – przystanek ul. Sikorskiego.

5. Za bezpieczeństwo w czasie dowozu uczniów do i ze szkoły (w autobusie) oraz w czasie wsiadania i wysiadania z autobusu odpowiada opiekun przewozów, zwany w dalszej częsci regulaminu Opiekunem, zatrudniony przez Organizatora dowozów, który m. in.:

1) decyduje o wsiadaniu i wysiadaniu uczniów z autobusu w odpowiednich miejscach na trasie autobusu, z tym, że miejscami dozwolonymi są wskazane w rozkładzie jazdy przystanki,
2) podejmuje decyzję, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku (w zakresie opieki nad dziećmi). W takim przypadku Opiekun wraz z kierowcą autobusu zobowiązany jest podejmować wspólnie działania zmierzające, w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, a także do zminimalizowania strat materialnych,
3) ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu, kiedy dziecko wsiądzie do autobusu do chwili wyjścia z autobusu na przystanku w swojej miejscowości lub przy szkole, a w szczególności dba o to, aby każdy uczeń mia zapewnione miejsce siedzące w czasie jazdy,
4) w przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu podstawienia pojazdu zastępczego przez przewoźnika oraz w trakcie przejazdu pojazdem zastępczym,
5) powiadamia Organizatora przewozów o niewłaściwym zachowaniu uczniów, zanieczyszczaniu lub dewastowaniu przez uczniów pojazdu.

6. Do obowiązków uczniów należy:

1) odebranie biletu miesięcznego z sekretariatu szkoły, do której uczeń uczęszcza,
2) punktualne przychodzenie na przystanek autobusowy autobusowy, za doprowadzenie ucznia na przystanek odpowiedzialność ponoszą rodzice, opiekunowie prawni,
3) posiadanie przy sobie biletu miesięcznego oraz legitymacji szkolnej, które są podstawą przejazdu,
4) zajmowanie miejsc w autobusie wyznaczonych przez opiekuna,
5) dostosowanie się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów,
6) zgłaszanie opiekunowi wszelkich nieprawidłowości związanych z bezpieczeństwem przewozu.

Ponadto, uczniom nie wolno:

1) wysiadać na przystankach w innych miejscowościach niż ich miejsce zamieszkania,
2) zachowywać się, podczas jazdy, w sposób zagrażający bezpieczeństwu uczestników przejazdu, a w szczególności:

a) wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,
b) wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu, otwierać drzwi w czasie jazdy,
c) zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
d) żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nieprzeznaczonym,
e) rozmawiać z kierowcą,
f) niszczyć i demolować wyposażenia autobusu,
g) stawać na schodkach i chodzić po autobusie w czasie jazdy,
h) rzucać plecakami lub innymi przedmiotami.

7. Opiekun oraz Gmina Lubin ma obowiązek informować Szkołę o negatywnych zachowaniach uczniów w czasie dowozów w celu podjęcia przez Szkołę właściwych działań wychowawczo-dyscyplinujących przewidzianych Statutem Szkoły.
8. W przypadkach nieodebrania dziecka, które nie ukończyło 7 lat z autobusu przez rodziców (opiekunów prawnych) lub wskazanych przez nich osób, Opiekun zobowiązany jest doprowadzić dziecko do Oddziału Zamiejscowego Przedszkola im. Jana Pawła II w Raszówce – Lubin, ul. Orla 32, 59-300 Lubin, tel. 76/ 749 00 04, skąd do godziny 16:30 dziecko winno być odebrane przez rodzica lub opiekuna prawnego.

Wójt
Tadeusz Kielan