Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 • Rekrutacja do klasy pierwszej
 • Rekrutacja do klasy 4 sportowej
 • Informacja o sportach
 • Przyjęcie do innej klasy
 • Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych
ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły (którzy złożyli w szkole zgłoszenie) są przyjęci z urzędu.

Informacje ogólne.
Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.
Rodzice korzystają z systemu elektronicznego poprzez stronę:

lubin.podstawowe.vnabor.pl

Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i Internetu powinni:
− pobrać zgłoszenie/wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole podstawowej lub poniżej,
− po wypełnieniu zgłoszenia – złożyć w szkole obwodowej albo po wypełnieniu wniosku – złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru.

Kryteria rekrutacji.

Lp.KryteriumPunktyDokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.5Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
2.Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin.3Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
2.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.2Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.od 25 lutego 2021
godz. 8:00
do 15 marca 2021 r.
godz. 15:00
2.Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 25 lutego 2021 r.
godz. 8:00
do 15 marca 2021 r.
godz. 15:00
od 15 kwietnia 2021 r.
godz. 8:00
do 20 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe.
do 22 marca 2021 r.do 24 sierpnia 2021 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.24 marca 2021 r.
godz. 15:00
25 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
5.Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 25 marca 2021 r.
godz. 8:00
do 30 marca 2021 r.
godz. 15:00
od 26 sierpnia 2021 r.
godz. 8:00
do 30 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.31 marca 2021 r.
godz. 15:00
31 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00

Obwód szkoły.

Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 - Szkoły Sportowej w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):

 • Budziszyńska,
 • Bieszczadzka,
 • Baligrodzka,
 • Łużycka,
 • II Brygady Legionów,
 • Sybiraków,
 • Władysława Sikorskiego,
 • Miroszowicka,
 • Odrodzenia,
 • Wrocławska,
 • Przemysłowa,
 • Aleja Komisji Edukacji Narodowej,
 • Karkonoska,
 • Olgi Boznańskiej,
 • Braci Gierymskich,
 • Józefa Chełmońskiego,
 • Artura Grottgera,
 • Juliusza Kossaka,
 • Jacka Malczewskiego,
 • Jana Matejki,
 • Piotra Michałowskiego,
 • Leona Wyczółkowskiego,
 • Stary Lubin od 13 do 26,
 • Kolejowa od 8 bez nr 20,
 • Henryka Sienkiewicza,
 • Grodzka,
 • Mikołaja Reja,
 • Rynek,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Piastowska,
 • Bolesława Prusa,
 • Mieszka I,
 • Mikołaja Pruzi,
 • Baczynowa.

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do naszej szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 4 SPORTOWEJ
 
 1. Do klasy 4 sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 1.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, przy czym przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe stosuje się.
 3. Terminy rekrutacji do klas czwartych sportowych.
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców kandydata wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 15 lutego 2021 r.
godz. 8:00
do 14 maja 2021 r.
godz. 15:00
od 12 lipca 2021 r.
godz. 8:00
do 13 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.od 1 marca 2021 r.
do 21 maja 2021 r.
od 26 lipca 2021 r.
do 17 sierpnia 2021 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 2 tabeli25 maja 2021 r.
godz. 15:00
18 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
4.Dostarczenie przez rodziców kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.do 28 czerwca 2021 r.
godz. 15:00
do 20 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).do 29 czerwca 2021 r.do 23 sierpnia 2021 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.30 czerwca 2021 r.
godz. 15:00
24 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy czwartej, o ile nie został on złożony w terminie określonym w pkt. 4 tabeli.do 1 lipca 2021 r.
godz. 15:00
do 26 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.2 lipca 2021 r.
godz. 15:00
27 sierpnia 2021 r.
godz. 15:00
 1. Terminy prób sprawności fizycznej (w zależności od sytuacji epidemicznej będę aktualizowane):
SPORTTERMINMIEJSCE ZBIÓRKIKontakt z trenerami
Piłka ręczna9.03.2021, 16:00
16.03.2021, 16:00
23.03.2021, 16:00
13.04.2021, 16:00,
11.05.2021, 16:00
sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11
a.kowalska@sp7lubin.pl
i.kaluzny@sp7lubin.pl
Łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem9.03.2021, 16:00
13.03.2021, 10:30
23.03.2021, 16:00
27.03.2021, 10:30
10.04.2021, 10:30
17:04.2021, 10:30
sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11
p.wawnikiewicz@sp7lubinpl
m.kopystianska@sp7lubin.pl
Lekkoatletyka17.03.2021, 17:30
24.03.2021, 17:30
10.04.2021, 12:00
24.04.2021, 12:00
7.05.2021, 16:00
sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11
m.knull@sp7lubin.pl
e.knull@sp7lubin.pl
Pływanie15.03.2021, 15:30
25.03.2021, 15:30
8.04.2021, 15:30
19.04.2021, 15:30
6.05.2021, 15:30
17.05.2021, 15:30
pływalnia Centrum 7,
ul. Sybiraków 11
k.marciniak@sp7lubin.pl
b.oleksy@sp7lubin.pl

Próby sprawności fizycznej:

PIŁKA RĘCZNA

 1. bieg na 50 m - szybkość
 2. skok w dal z miejsca - moc
 3. zwis na ugiętych rękach - siła ramion
 4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m)
 5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha
 6. skłon tułowia - gibkość

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE Z WROTKARSTWEM

 1. postawa równoważna
 2. stukanie w krążki
 3. dosiężny skłon w siadzie
 4. skok w dal z miejsca
 5. zaciskanie ręki
 6. siady z leżenia
 7. zwis na drążku o ugiętych ramionach
 8. bieg wahadłowy 5x10m
 9. wytrzymałościowy bieg wahadłowy

LEKKOATLETYKA

 1. bieg na 50 m
 2. skok w dal z miejsca obunóż
 3. bieg ciągły
 4. skłony w przód z leżenia tyłem
 5. skłon tułowia w przód

PŁYWANIE

 1. Test sprawności pływackiej:
  • wydechy do wody
  • skok na nogi do wody głębokiej ze słupka
  • leżenie na grzbiecie – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi ciała i pływalność
  • leżenie na piersiach – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi ciała i pływalność
  • nurkowanie w głąb – głęb.1- 1,2m i wyłowienie przedmiotu
  • poślizg na piersiach na odcinku 5m
  • poślizg na grzbiecie na odcinku 5m
  • praca nóg do kraula na grzbiecie
  • praca nóg do kraula na piersiach
  • technika pływania kraulem na grzbiecie
  • technika pływania kraulem na piersiach
 2. Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie
  • szybkość: bieg na 50 m
  • zwinność: bieg wahadłowy 4x10 m
  • skoczność: skok w dal z miejsca
  • siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód
  • gibkość: skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność

Szczegóły prób sprawności fizycznej:


Dokumenty składane na etapie rekrutacji:

 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, iż w Szkole Podstawowej Nr 7 - Szkole Sportowej w Lubinie szkolenie sportowe odbywa się w następujących sportach:

 • lekkoatletyka,
 • piłka ręczna,
 • łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem,
 • pływanie.
DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJMOWANIU UCZNIA DO POZOSTAŁYCH KLAS

 

Przyjęcie ucznia do klasy 2-8 (niesportowej):

 


Przyjęcie ucznia do klasy 4-8 (sportowej) w trakcie roku szkolnego:

 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:

 


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:

 


Dokumenty składane w innych przypadkach w trakcie roku szkolnego:

Rekrutacja 2021/2022

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.

W dniu 28.01.2021 r. na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki ogłoszono terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół ii stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022:

pobierz dokument ze strony MEiN.

Informacje o rekrutacji do wybranych szkół lubińskich na stronie PPP Lubin:

Giełda szkół – Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna (ppplubin.pl)

Informacje o rekrutacji na stronie Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty:

Rekrutacja – Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Jak korzystać z systemu naboru elektronicznego - webinarium 13 maja 2021 r.:

rekrutacja elektroniczna
rekrutacja elektroniczna