Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowa Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie

Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowa Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Arkadiusz Tomczuk.
 • E-mail: sp7@sp7lubin.pl
 • Telefon: 767247300

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie
 • Adres: ul. Sybiraków 11
  59-300 Lubin
 • E-mail: sp7@sp7lubin.pl
 • Telefon: 767247300

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście znajdujące się od parkingu spółdzielni, prowadzą do niego schody,
 • pod schodami jest alternatywne wejście dostępne dla wybranych grup uczniów i pracowników,
 • przy wejściu znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • dodatkowo są wejścia od strony basenu, boiska, osiedla – dostepne dla określonych grup (uczniów i pracowników) w określonych godzinach,
 • od strony parkingu znajduje się wejście bezpośrednio do kuchni,
 • przy wejściu głównym znajduje sie portiernia,
 • w budynku na każdym poziomie (niski parter, parter i 2 piętra) znajduje się korytarz, dostęp na piętra przez dwie klatki schodowe,
 • budynek nie posiada wind,
 • w budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • podświetlane linki
 • odwrócone kolory
 • czytelna czcionka,
 • mapa strony.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.