Profilaktyczna opieka zdrowotna

Profilaktyczna opieka zdrowotna

Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej sprawowanej przez pielęgniarkę szkolną

I. Pielęgniarka szkolna planuje i realizuje profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami na terenie szkoły.

II. Świadczenia pielęgniarki lub higienistki szkolnej obejmują:

  1. wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych;
  2. kierowanie postępowaniem poprzesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów;
  3. czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi;
  4. sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością, w tym realizacja świadczeń pielęgniarskich oraz wyłącznie na podstawie zlecenia lekarskiego i w porozumieniu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń, zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania u ucznia w trakcie pobytu w szkole;
  5. udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć;
  6. doradztwo dla dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole;
  7. edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej;
  8. prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1 mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 razy w roku, w odstępach co 6 tygodni;
  9. udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.

III. Pielęgniarka szkolna udziela ww. świadczeń zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.).

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu na sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 7 ust. 2ustawy z 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078) profilaktyczna opieka zdrowotna jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Taki  sprzeciw  powinien zostać złożony pielęgniarce szkolnej (jeśli rodzic doręczy pismo dyrektorowi, wychowawcy lub innej osobie, zostanie ono niezwłocznie przekazane pielęgniarce  szkolnej).

Ustawa  o  opiece  zdrowotnej  nad  uczniami  wymaga formy pisemnej złożenia sprzeciwu wobec profilaktycznych świadczeń zdrowotnych.

Zgoda na opiekę nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi

Opieka nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi wymaga pisemnej zgody rodziców uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.