RODO

Ochrona Danych - RODO

Inspektor Ochrony Danych

Agata Kościańska

 570 170 117
  iodo@amt24.biz

Klauzule informacyjne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie , ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. 76 72 47 300, e-mail: sekretariat@sp7lubin.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;

b) realizacji umowy;

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

5. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa obowiązującego Administratora oraz z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 860 70 86.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie, o którym mowa w pkt. 4a i jest warunkiem zawarcia umowy w zakresie o którym mowa w pkt.4b.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie , ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. 76 72 47 300, e-mail: sekretariat@sp7lubin.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

3. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

b) promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

c) zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia zgodnie z art.108a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).

4. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres:

a) niezbędny do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres trwania nauki i archiwizowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

b) do czasu wycofania zgody w przypadku jej wyrażenia,

c) 3 miesięcy w przypadku zapisów systemu monitoringu, chyba że zapis ten obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

7. Posiada Pani/Pan prawo do edycji swoich danych, wglądu do swoich danych, usyskania informacji o źródle ich pozyskania. W przypadku ustania celu dla którego dane były pozyskane psoada Pani/Pan prawo do sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji międzynarodowych.

10. Podanie  danych osobowych jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów w przypadku ich przetwarzania w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze oraz zapewnieniem bezpieczeństwa i ochroną mienia. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie , ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. 76 72 47 300, e-mail: sekretariat@sp7lubin.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) ustawa z dnia 14 lipca 1983 r o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

b) art. 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku realizacji wniosku dotyczącego praw wynikających z RODO – 6 lat.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

a) prawo żądania dostępu do danych. Wykonanie obowiązku, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych (art. 22b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);

b) prawo żądania sprostowania danych. Ograniczone w stosowania w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Administrator przyjmuje od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując jednak ingerencji w materiały archiwalne);

c) prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Ograniczone w stosowaniu w związku z art. 22b ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (nie ma zastosowania art. 18 RODO lit. a) oraz b) RODO w związku z przetwarzaniem danych w archiwum).

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i wynika z przepisów prawa.

12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wniosku, dotyczącego praw wynikających z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie , ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. 76 72 47 300, e-mail: sekretariat@sp7lubin.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzeniu dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obroną przed roszczeniami.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych;

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;

c) Ustawa z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

d) art. 6 pkt.1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. W szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz. 1579 i 2018) (Ustawa PZP); Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W szczególności zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy.

7. Posiada Pani/Pan prawo:

a) prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP);

b) prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP);

c) prawo usunięcia danych w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich

11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

12. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie , ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. 76 72 47 300, e-mail: sekretariat@sp7lubin.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy oraz w celach kontaktowych związanych z umową.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – Ustawa z dnia 29 września 1994r. rachunkowości, Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest umożliwienie prawidłowej realizacji umowy między stronami, komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy.

5. Kategorie danych osobowych: dane osobowe osób uprawnionych do podpisania umowy: imię i nazwisko, stanowisko, dane osobowe pracowników strony w zakresie: imię i nazwisko, adres korespondencji służbowy, numer telefonu służbowego, adres e-mail służbowy.

6. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. Podmioty t.j. dostawców usług lub produktów, w szczególności podmiotom świadczącym Administratorowi usługi IT (serwis, hosting).

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane. W szczególności dane mogą być również przetwarzane przez wynikający z przepisów prawa okres związany z dochodzeniem i przedawnieniem roszczeń.

8. Posiada Pani/Pan prawo do edycji, wglądu, informacji o źródle pozyskania, sprzeciwu na dalsze przetwarzanie, a także prawo do bycia zapomnianym, chyba że w przepisach prawa wyraźnie wskazano inaczej lub żądanie stoi w sprzeczności z prawnie uzasadnionym interesem Administratora.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

12. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do zawarcia do umowy.

13. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości podpisania umowy.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie , ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. 76 72 47 300, e-mail: sekretariat@sp7lubin.pl.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji świadczeń przysługujących pracownikowi z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, oraz realizacji umowy – w przypadku zawarcia umowy pożyczki.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, w przypadku zawarcia umowy pożyczki;

b) art. 6 ust 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c) ustawa z dnia 4 marca 1994r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych;

d) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – obowiązek i szczególne prawo w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia,  uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez  okres niezbędny do przyznania ulgowej usługi i świadczenia, dopłaty z Funduszu oraz ustalenia ich wysokości, a następnie przez okres niezbędny do dochodzenia praw i roszczeń na podstawie przepisów ogólnych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do danych,

b) żądania sprostowania danych,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913     Warszawa.

9. Nie posiada Pani/Pan prawa do:

a) ograniczenia danych osobowych,

b) sprzeciwu wobec przetwarzaniu,

c) przenoszenia danych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

Składający wniosek składa następujące oświadczenie:

Oświadczam, że wypełnię obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i art. 14 RODO (poinformowanie osób, których dane dotyczą o sposobach i celach przetwarzania ich danych osobowych) wobec członków rodziny, których dane podaje z związku z korzystaniem ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie , ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin, tel. 76 72 47 300, e-mail: sekretariat@sp7lubin.pl.

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: iodo@amt24.biz; tel.: 76 300 01 40.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyznania świadczenia w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO – wykonanie umowy, w przypadku zawarcia umowy pożyczki;

b) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela;

c) art. 9 ust. 2 lit. b) RODO – obowiązek i szczególne prawo w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia,  uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

8. Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania dostępu do danych,

b) żądania sprostowania danych,

c) wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913     Warszawa.

9. Nie posiada Pani/Pan prawa do:

a) ograniczenia danych osobowych,

b) sprzeciwu wobec przetwarzaniu,

c) przenoszenia danych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w pozostałym zakresie dobrowolne.

12. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości przyznania Pani/Panu zasiłku pieniężnego w ramach środków przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli.

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia w szkole wprowadzono monitoring wizyjny.

Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisywaniu obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

Monitoring nie obejmuje:
1) pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2) pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
3) pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
6) szatni i przebieralni.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie, ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76/3000140, e-mail : iodo@amt24.biz.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Pozostałe informacje

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Dodatkowo, korzystanie z naszej witryny oznacza akceptację przez Państwa klauzuli przetwarzania danych osobowych dostępnej w zakładce RODO.

Nasz serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Nie zawierają one żadnych danych osobowych.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator strony Szkoły Podstawowej Nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie z siedzibą pod adresem 59-300 Lubin, ul. Sybiraków 11.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • uniemożliwienia użytkownikom oglądanie tych samych wyskakujących okienek w sposób powtarzalny, co ma na celu uprzyjemnić naszym użytkownikom kontakt, jednocześnie dostarczając im informacji w odpowiednim czasie,
  • zablokowania zbyt częstego wyświetlania okienek wyskakujących z ważnymi komunikatami.

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska. Źródło informacji:  http://wszystkoociasteczkach.pl/.

Polityka prywatności

Kim jesteśmy:

Adres naszej strony internetowej to: https://sp7lubin.pl.

Media:

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Formularze kontaktowe:

Informacje przesłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych są przechowywane na potrzeby obsługi klienta przez nieokreślony czas, ale nie wykorzystujemy uzyskanych tak informacji w celach marketingowych.

Osadzanie treści z innych witryn:

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o Tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane:

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej, przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych:

Jeśli masz konto użytkownika w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie przesyłamy dane:

Dane użytkownika przesyłane za pomocą formularzy mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.

Zastosowanie Google reCAPTCHA:

Aby zapewnić wystarczające bezpieczeństwo danych podczas przesyłania formularzy, w określonych przypadkach korzystamy z usługi reCAPTCHA dostarczanej przez Google Inc. Służy to przede wszystkim rozróżnieniu, czy wpis został dokonany przez osobę fizyczną, czy też nastąpiło nadużycie przez przetwarzanie maszynowe i zautomatyzowane. Usługa obejmuje przesłanie adresu IP oraz ew. innych danych wymaganych przez Google Inc. do działania usługi reCaptcha. W tym zakresie obowiązują odmienne regulacje dotyczące ochrony danych firmy Google Inc. Więcej informacji firmy Google Inc. dotyczących ochrony danych można znaleźć na stronie http://www.google.de/intl/pl/privacy oraz https://www.google.com/intl/pl/policies/terms/.

Podejmujemy wszelkie starania, aby informacje publikowane na naszej stronie były rzetelne w chwili ich umieszczenia oraz regularnie aktualizowane, ale nie gwarantujemy ich poprawności i możemy zmieniać te informacje w dowolnym czasie, bez uprzedzenia.

Publikujemy naszą stronę na zasadzie – taka, jaka jest – bez żadnej gwarancji, ani rękojmi, co do działania strony, dokładności informacji oraz produktów lub usług wymienianych na stronie www. Nie ponosimy odpowiedzialności za wszelkie straty lub szkody, jakie mogą wynikać z użytkowania naszej strony oraz za pomyłki, niedokładności, braki i inne błędy jakichkolwiek informacji zawartych na stronie.

Wszelkie prawa do materiałów publikowanych na naszej stronie są zastrzeżone i podlegają ochronie.

Wszelkie umieszczone na naszej stronie logotypy, znaki i nazwy handlowe stanowią własność ich właścicieli i wykorzystywanie ich może odbyć się jedynie za ich zgodą.

Informacje zawarte na naszej stronie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Jakiekolwiek rozpowszechnianie, kopiowanie i inne rodzaje wykorzystywania na inny niż niekomercyjny i prywatny użytek wymagają zezwolenia.

Nie ponosimy odpowiedzialności za treść, politykę w zakresie ochrony poufności lub funkcjonowanie zewnętrznych stron, do których odsyłacze (linki) zamieszczone są na naszej stronie internetowej.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie informacji zawartych na tej stronie.