Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Kompetencje i zadania Samorządu Uczniowskiego:

Kompetencje określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

1. Samorząd Uczniowski uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa zasady wybierania i działania organów samorządu.

2. Samorząd może przedstawiać radzie radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły , w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

3. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

4. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.

5. Samorząd opiniuje wniosek o skreślenie ucznia z listy uczniów.

6. Samorząd może wystąpić z wnioskiem o wprowadzenie lub zniesienie obowiązku noszenia przez uczniów na terenie szkoły jednolitego stroju. Samorząd opiniuje też wprowadzenie lub zniesienie ww. obowiązku, jeśli z wnioskiem wystąpił inny podmiot.

Kompetencje określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Samorząd opiniuje wysokość średniej ocen wymaganą do uzyskania stypendium za wyniki w nauce. 

Kompetencje określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Samorząd opiniuje ocenę pracy nauczyciela, o ile dyrektor szkoły zasięgnie opinii tego organu (może to zrobić, lecz nie musi).

Kompetencje wynikające z innych przepisów:

Przedstawienie sporządzonych przez samorząd uczniowski wniosków o przyznanie uczniom stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Samorząd może wystąpić z wnioskiem o nadanie imienia szkole.

Samorząd opiniuje ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Dokumenty Samorządu Uczniowskiego: