Rada pedagogiczna

Rada Pedagogiczna

Harmonogram zebrań Rady Pedagogicznej

I okres
14.09.2022
godz. 15:30
Zabranie plenarne
 • Przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego w Szkole Podstawowej nr 7 – Szkole Sportowej w Lubinie w roku szkolnym 2022/2023.
 • Zatwierdzenie planów pracy.
26.10.2022
godz. 15:30
Zebranie szkoleniowe
 • Szkolenie dla nauczycieli.
 • Wskazanie warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty.
 • Zaopiniowanie projektu planu finansowego szkoły na rok 2023.
 • Omówienie spraw bieżących.
30.11.2023
godz. 15:30
Zebranie szkoleniowe
 • Szkolenie dla nauczycieli.
 • Zaopiniowanie kandydatów do odznaczeń państwowych.
 • Omówienie spraw bieżących.
23.01.2022
godz. 15:30
Zebranie klasyfikacyjne
 • Klasyfikacja śródroczna.
25.01.2023
godz. 15:30
Zebranie plenarne
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w I okresie roku szkolnego 2022/2023..
II okres
29.03.2023
godz. 15:30
Zebranie szkoleniowe
 • Szkolenie dla nauczycieli.
 • Omówienie spraw bieżących.
17.05.2023
godz. 15:30
Zebranie szkoleniowe
 • Szkolenie przed Egzaminem ósmoklasisty.
 • Omówienie spraw bieżących.
19.06.2023
godz. 15:30
Zebranie klasyfikacyjne
 • Klasyfikacja roczna i końcowa.
Wakacje
28.08.2023
Zebranie plenarne
 • Podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2022/2023.