Rzecznik praw ucznia

Rzecznik Praw Ucznia

Anna Hucał

Rzecznik Praw Ucznia
 76 72 47 300
rpu@sp7lubin.pl

Przede wszystkim chcę podziękować tym wszystkim, którzy obdarzyli mnie wielkim zaufaniem i wybrali na Rzecznika Praw Ucznia. Jest to dla mnie olbrzymie wyróżnienie i dowód na to, że moja praca wychowawcza z Wami ma sens.

Zostałam obrońcą praw ucznia. Co to znaczy? Otóż oznacza to, że stoję na straży Praw Ucznia określonych w Statucie Szkoły, WSO oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Skoro stoję na straży praw ucznia – możecie zwracać się do mnie z każdą sprawą związaną z naruszeniem prawa ucznia i prawa dziecka. Wszystkim informacjom skierowanym do mnie – jako Rzecznika Praw Ucznia – zostanie nadany, w zależności od skali problemu, właściwy bieg. Każda sprawa zostanie zdiagnozowana i dokładnie zanalizowana. Nastąpi zbadanie prawdziwości problemu i ustosunkowanie się do zaistniałej sytuacji.

Zapamiętajcie jednak, że nie ustanawiam prawa – mogę tylko domagać się jego przestrzegania. Mogę też pomóc w trudnych sytuacjach, kiedy po prostu potrzebujecie wsparcia, dobrej rady lub wtedy, gdy zwyczajnie chcecie porozmawiać o tym, co Was boli. Chcę zaznaczyć, że ja nie wyręczam żadnych instytucji w ich działalności, jedynie uwrażliwiam, by funkcjonowały w sposób przyjazny uczniowi. Chciałabym zachęcić i włączyć młodzież naszej Szkoły do rozstrzygania „dużych” i ważnych problemów szkolnych.

Powołana zostałam aby:

  • przeciwdziałać łamaniu praw ucznia określonych w Statucie Szkoły oraz praw dziecka zawartych m.in. w Konstytucji RPKonwencji o Prawach Dziecka,
  • podejmować działania na rzecz zapewnienia uczniom poszanowania ich godności,
  • reprezentować interesy uczniów przed Radą Pedagogiczną oraz Dyrekcją szkoły,
  • informować uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
  • podejmować interwencje w razie naruszenia podstawowych praw ucznia,
  • rozwiązywać sprawy sporne.

W jakich sytuacjach możesz się zwrócić do Rzecznika Praw Ucznia: 

  • kiedy potrzebujesz porady bądź wyjaśnienia, a także z prośbą o pomoc w sprawach problematycznych, spornych i nietypowych, dotyczących Ciebie, grupy uczniów lub klasy,
  • kiedy w szkole zostało naruszone Twoje prawo,
  • kiedy spotkała Cię kara niewspółmierna do zachowania,
  • jeśli potraktowano Cię gorzej niż innych, niesprawiedliwie lub w sposób poniżający czy lekceważąc.

Jak działam:

Jeżeli wychowawca klasy nie interweniuje w zgłoszonej sprawie lub jego starania nie są skuteczne, możesz poprosić mnie o pomoc. Po dokładnym zapoznaniu się z problemem i opiniami zainteresowanych stron, będę dążyła do rozwiązania problemowej sytuacji. Postaram się być mediatorem między stronami w konflikcie, a spory będę rozwiązywała na zasadzie negocjacji, porozumienia i wzajemnego poszanowania. W przypadku braku rozstrzygnięcia kwestii spornej decyzję w przedmiotowej sprawie podejmie Dyrektor Szkoły.

Podstawą mojego działania jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja o Prawach Dziecka.

Wszystkie informacje uzyskane przez Rzecznika w czasie postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową!