Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 

Informacje ogólne.

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lubin/

W systemie naborowym Vulcan udostępniono opis procedury rekrutacyjnej, jak również niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami, kryteriami przyjęć, harmonogramem działań oraz spisem niezbędnych dokumentów.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 7 przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców, które należy wydrukować i złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły  Podstawowej nr 7 przyjmowane są do klasy pierwszej na podstawie wniosku, który wraz z dokumentami potwierdzającymi kryteria brane pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w sekretariacie szkoły w  terminie od 01.03.2024 r. do 15.03.2024 r.

 

Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i Internetu powinni:
− pobrać odpowiednio zgłoszenie lub wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole podstawowej lub poniżej,
− po wypełnieniu zgłoszenia – złożyć w szkole obwodowej albo po wypełnieniu wniosku – złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wraz z kartą zdrowia dziecka oraz kartą profilaktycznego badania lekarskiego sześciolatka.

Kryteria rekrutacji.

Lp.KryteriumPunktyDokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.5Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
2.Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin.3Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
2.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.2Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.od 1 marca 2024 r.
godz. 8:00
do 15 marca 2024 r.
godz. 15:00
2.Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 1 marca 2024 r.
godz. 8:00
do 15 marca 2024 r.
godz. 15:00
od 17 kwietnia 2024 r.
godz. 8:00
do 19 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe.
do 22 marca 2024 r.do 23 sierpnia 2024 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.26 marca 2024 r.
godz. 15:00
26 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
5.Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 27 marca 2024 r.
godz. 8:00
do 4 kwietnia 2024 r.
godz. 15:00
od 27 sierpnia 2024 r.
godz. 8:00
do 29 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.5 kwietnia 2024 r.
godz. 15:00
30 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00

Obwód szkoły.

Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 - Szkoły Sportowej w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):

 • Budziszyńska,
 • Bieszczadzka,
 • Baligrodzka,
 • Łużycka,
 • II Brygady Legionów,
 • Sybiraków,
 • Władysława Sikorskiego,
 • Miroszowicka,
 • Odrodzenia,
 • Wrocławska,
 • Przemysłowa,
 • Aleja Komisji Edukacji Narodowej,
 • Karkonoska,
 • Olgi Boznańskiej,
 • Braci Gierymskich,
 • Józefa Chełmońskiego,
 • Artura Grottgera,
 • Juliusza Kossaka,
 • Jacka Malczewskiego,
 • Jana Matejki,
 • Piotra Michałowskiego,
 • Leona Wyczółkowskiego,
 • Stary Lubin od 13 do 26,
 • Kolejowa od 8 bez nr 20,
 • Henryka Sienkiewicza,
 • Grodzka,
 • Mikołaja Reja,
 • Rynek,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Piastowska,
 • Bolesława Prusa,
 • Mieszka I,
 • Mikołaja Pruzi,
 • Baczynowa.

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do naszej szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 4 SPORTOWEJ
 
 1. Do klasy 4 sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 1.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, przy czym przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe stosuje się.
 3. Terminy rekrutacji do klas czwartych sportowych.
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców kandydata wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 1 marca 2024 r.
godz. 8:00
do 15 maja 2024 r. 
godz. 15:00
od 12 lipca 2024 r.
godz. 8:00
do 12 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.od 18 marca 2024 r.
do 20 maja 2024 r.
od 25 lipca 2024 r.
do 19 sierpnia 2024 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 2 tabeli24 maja 2024 r.
godz. 15:00
20 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
4.Dostarczenie przez rodziców kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.do 21 czerwca 2024 r.
godz. 15:00
do 22 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).do 28 czerwca 2024 r.do 26 sierpnia 2024 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.1 lipca 2024 r.
godz. 15:00
27 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy czwartej, o ile nie został on złożony w terminie określonym w pkt. 4 tabeli.do 4 lipca 2024 r.
godz. 15:00
do 29 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.5 lipca 2024 r.
godz. 15:00
30 sierpnia 2024 r.
godz. 15:00
 1. Terminy prób sprawności fizycznej :
SPORTTERMINMIEJSCE ZBIÓRKIKontakt z trenerami
łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem

14.03.2024, 10:30

11.04.2024, 10:30

sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków
p.wawnikiewicz@sp7lubinpl
m.kopystianska@sp7lubin.pl

Próby sprawności fizycznej:

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE Z WROTKARSTWEM

 1. postawa równoważna
 2. stukanie w krążki
 3. dosiężny skłon w siadzie
 4. skok w dal z miejsca
 5. zaciskanie ręki
 6. siady z leżenia
 7. zwis na drążku o ugiętych ramionach
 8. bieg wahadłowy 5x10m
 9. wytrzymałościowy bieg wahadłowy
 1.  


Dokumenty składane na etapie rekrutacji:

 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJMOWANIU UCZNIA DO POZOSTAŁYCH KLAS

 

 

Przyjęcie ucznia do klasy 2-8:


 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:


Dokumenty składane w innych przypadkach w trakcie roku szkolnego:

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 Dyrektor szkoły podaje do wiadomości, że szkolenie sportowe w Szkole Podstawowej Nr 7 - Szkole Sportowej odbywa się w sporcie: łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem.