Edukacja w okresie epidemii – informacje

Drodzy rodzice i opiekunowie uczniów klas 1-3.

W związku ze zmianą rozporządzenia o ograniczeniu funkcjonowania jednostek oświaty, od dnia 25 maja 2020 r. umożliwiamy Państwa dzieciom realizację zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych w formie zajęć w szkole.

Podczas pierwszej wizyty dziecka w szkole prosimy o podpisanie (można przynieść gotowe) oświadczenie o zgodzie na pomiar temperatury dziecka w przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów.

Oświadczenie – zgoda dostępne jest poniżej.

Nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, opiekunów i uczniów obowiązują Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna oraz zasady ustalone przez dyrektora szkoły (do pobrania poniżej).

Plan zajęć dydkatycznych oraz opiekuńczo-wychowawczych (świetlica) znajdują się poniżej oraz na stronie w zakładkach: PLAN LEKCJI i ŚWIETLICA SZKOLNA.

Dokumenty związane z zajęciami w klasach I-III od 25 maja 2020 r.:

HARMONOGRAM ZWROTU KSIĄŻEK DO BIBLIOTEKI

W związku ze stanem epidemii zwrot podręczników i książek do biblioteki będzie się odbywać wg poniższego harmonogramu.

Książki będą odbierane przy wejściu do szkoły na niskim parterze (pod schodami). Prosimy o przestrzeganie wytycznych sanitarnych podczas zwrotu książek.

Dzień zwrotu podręcznikówKlasaGodziny zwrotu podręczników
Poniedziałek (22.06.2020)3a
3b
2a
2b
9.00 – 10.00
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00
13:30 – 14:30
Wtorek (23.06.2020)1a
1b
9.00 – 10.00
10.30 – 11.30
Dzień zwrotu podręcznikówKlasaGodziny zwrotu podręczników
Poniedziałek (1.06.2020)8a
8b
8c
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
Wtorek (2.06.2020)8d
7a
7b
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
Środa (3.06.2020)7c
6c
10:00 – 12:00
12:00 – 14:00
Czwartek (4.06.2020)5a
5b
5c
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00
13.00 – 15.00
Piątek (5.06.2020)6a
6b
9.00 – 11.00
11.00 – 13.00

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI W SZKOLE

Poniżej przedstawiamy harmonogram konsultacji nauczycieli, które odbywają się w szkole. Prosimy o przestrzeganie wytycznych sanitarnych podczas konsultacji.

NauczycielDzieńGodzinaSala
Baranowski Robertponiedziałek16:00MSG
Barańska Ewapiątek14:30201
Bawarczyk Gerardczwartek16:00206
Błaszczyk Agnieszkaśroda14:30204
Borkowska Urszulawtorek14:30204
Ćwik Dorotaśroda15:15205
Fudalewska-Poraszka Magdalenaczwartek14:30201
Fuczek Annaczwartek14:30202
Gaweł Bożenaśroda15:15206
Górska Katarzynaponiedziałek16:00MSG
Gralla Małgorzatawtorek15:15208
Hucał Annaczwartek14:30203
Kacprzak Zofiapiątek15:15204
Kałużny-Khoubbazi Izabelaponiedziałek16:00DSG
Karkut Bożenaponiedziałek16:00DSG
Kazimierowicz Małgorzatapiątek15:15208
Klemaszewska Monikapiątek14:30202
Knull Elżbietawtorek16:00MSG
Knull Mariuszwtorek16:00DSG
Kuszczak Jolantaśroda16:00MSG
Kowalska Arletapiątek15:15206
Kozerska Martaponiedziałek14:30208
Królewicz Katarzynaśroda16:00DSG
Łuczak Beataśroda15:15201
Madera Piotrśroda14:30203
Matla Sylwiawtorek14:30208
Marciniak Konradczwartek16:00MSG
Mucha Dorotapiątek14:30203
Nussynblatt Barbarapiątek15:15208
Oleksy Bartoszczwartek16:00DSG
Pater-Chrul Anetawtorek14:30201
Pawlak Mirosławśroda15:15202
Siekaniec Annaponiedziałek15:15209
Sprysak Jadwigapiątek15:15205
Stępień Jarosławczwartek14:30204
Szczepaniak Elżbietapiątek16:00DSG
Taler Andrzejczwartek14:30205
Wawnikiewicz Piotrpiątek16:00MSG
Zieniewicz Joannawtorek14:30202

Harmonogram pracy pedagoga klas 1-5 (Anna Ochocka):

Dzień tygodniaGodziny pracy
Poniedziałek10:30 – 12:30
Wtorek8:30 – 10:30
Środa10:30 – 12:30
Czwartek8:30 – 10:30
Piątek8:30 – 10:30

Harmonogram pracy pedagoga klas 6-8 (Małgorzata Tkaczyszyn-Mastalska):

Dzień tygodniaGodziny pracy
Poniedziałek8:30 – 10:30
Wtorek10:30 – 12:30
Środa8:30 – 10:30
Czwartek10:30 – 12:30
Piątek10:30 – 12:30

 

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła będzie realizować swoje zadania w następujący sposób i trybie.

1. Zajęcia w naszej szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z  wykorzystaniem:

– materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

– materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

– materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

– dostępnych na nieodpłatnych edukacyjnych stronach internetowych,

– materiałów opracowanych lub innych wybranych przez nauczycieli.

2. Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

3. Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego rozkładu zajęć. 

4. Narzędziami wykorzystywanymi do komunikacja i kształcenia na odległość są:

–  dziennik elektroniczny,

–  poczta elektroniczna,

–  Zintegrowana Platforma Edukacyjna,

–  platformy elearningowe,

– czaty,

– wideokonferencje,

– audiokonferencje,

– telefon,

– tradycyjna poczta.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z klasami I – III informują rodziców o  dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

6. O doborze metod i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystania odpowiednich  narzędzi decyduje nauczyciel uwzględniając bezpieczeństwo stosowanych narzędzi, ich dostępność oraz możliwości ucznia.

7. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać zostaną Państwu przekazane przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku dostępu do internetu – telefonicznie lub listownie.

8. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Nauka zdalna”.

9. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Nauka zdalna”.

10. Uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielami w trakcie zajęć zgodnie z planem zajęć, a także przesyłania pytań i uwag drogą elektroniczną.

Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami poprzez przesyłanie pytań i uwag drogą elektroniczną. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna” umieszczone są terminy konsultacji oraz adresy poczty elektronicznej do wszystkich nauczycieli. Nauczyciel udzieli odpowiedzi i wyjaśnień w możliwie krótkim czasie.

Icon

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Icon

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (załącznik nr 1)

Icon

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zał. 2)

Icon

Sposób dokumentowania zadań oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zał. 3)

Poniżej przedstawiamy źródła i materiały, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać w celu realizacji zajęć kształcenia na odległość. Wykaz będzie na ieżąco modyfikowany i uzupełniany.

O wykorzystaniu i sposobie pracy z danym materiałem nauczyciele będą informować w trakcie zajęć i konsultacji.

 

 • Podręczniki
 • Ćwiczenia
 • Karty ćwiczeń
 • Zeszyty przedmiotowe
 • Multibooki
 • Informacje na stronie szkoły
 • Informacje i instrukcje w e –dzienniku
 • Przygotowanie do egzaminu Ósmoklasisty – arkusze wydawnictwa Nowa Era
 • Pakiet LibreOffice
 • Aplikacja Quizlet do nauki i utrwalania słownictwa
 • Materiały dydaktyczne ze stron wydawnictw: Pearson, Nowa Era, WSiP

 

Portale i strony internetowe:

Szanowni Państwo, ze względu na liczne pytania, dotyczące rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje MEN dla ucznia.

Icon

Jak rozpocząć pracę na platformie epodreczniki.pl – poradnik dla ucznia

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI

Nauczyciel: Mariola Adamczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 13:00-14:00 poczta elektroniczna dziennik elektroniczny
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Ewa Barańska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Robert Baranowski
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 10:00-11:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Piątek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczny telefon
Nauczyciel: Gerard Bawarczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 14:00-15:00 dziennik elektroniczny komunikator
Piątek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny komunikator
Nauczyciel: Agnieszka Błaszczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Urszula Borkowska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Dorota Ćwik
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Fuczek
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel Magdalena Fudalewska-Poraszka
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Gałązka – Olechnowska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Katarzyna Górska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 09:00-10:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 14:00-15:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Gralla
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Hucał
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 14:00-15:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Zofia Kacprzak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny komunikatory
Piątek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny komunikatory
Nauczyciel: Bożena Karkut
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Izabela Kałużny-Khoubbazi
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Kazimierowicz
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Monika Klemaszewska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Elżbieta Knull
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Piątek 17:00-18:00 telefon poczta elektroniczna
Środa 16:00-17:00 telefon poczta elektroniczna
Nauczyciel: Mariusz Knull
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 17:00-18:00 telefon poczta elektroniczna
Czwartek 18:00-19:00 telefon poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Kowalczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 12:00-13:00 telefon poczta elektroniczna
Środa 15:00-16:00 telefon poczta elektroniczna
Nauczyciel: Arleta Kowalska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Marta Kozerska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel Katarzyna Królewicz
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Jolanta Kuszczak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 09:00-10:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Beata Łuczak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Piotr Madera
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 16:30-17:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:30-17:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Konrad Marciniak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Sylwia Matla
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Dorota Milner
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Dorota Mucha
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Barbara Nussynblatt
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 12:30-13:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Bartosz Oleksy
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 telefon
Czwartek 16:00-17:00 telefon
Nauczyciel: Aneta Pater-Chrul
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Mirosław Pawlak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Siekaniec
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna Microsoft Teams
Czwartek 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna Microsoft Teams
Nauczyciel: Jadwiga Sprysak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:30-12:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 12:30-13:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Jarosław Stępień
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny
Środa 15:00-16:00 dziennik elektroniczny
Nauczyciel: Mariusz Suszek
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Elżbieta Szczepaniak
Dzień tygodnia Dzień tygodnia Dzień tygodnia
Wtorek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna komunikator
Czwartek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna komunikator
Nauczyciel: Małgorzata Tadeuszewska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon komunikatory
Czwartek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon komunikatory
Nauczyciel: Andrzej Taler
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Piotr Wawnikiewicz
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Piątek 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Nauczyciel: Katarzyna Wicher
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon komunikatory
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Nauczyciel: Dorota Ziółkowska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Piątek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Tkaczyszyn-Mastalska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Zgodnie z harmonogramem pracy dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Ochocka
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Zgodnie z harmonogramem pracy dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Aby umożliwić Państwo i uczniom kontakt z nauczycielami podajemy poniżej adresy poczty elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z konsultacji i porad w zakresie realizacji nauczanego przedmiotu.
Adamczyk Mariola m.adamczyk@office.sp7lubin.pl
Baranowski Robert r.baranowski@office.sp7lubin.pl
Barańska Ewa e.baranska@office.sp7lubin.pl
Bawarczyk Gerard g.bawarczyk@office.sp7lubin.pl
Błaszczyk Agnieszka a.blaszczyk@office.sp7lubin.pl
Borkowska Ewa e.borkowska@office.sp7lubin.pl
Borkowska Urszula u.borkowska@office.sp7lubin.pl
Ćwik Dorota d.cwik@office.sp7lubin.pl
Fuczek Anna a.fuczek@office.sp7lubin.pl
Fudalewska-Poraszka Magdalena m.fudalewska@office.sp7lubin.pl
Gałązka-Olechnowska Anna a.olechnowska@office.sp7lubin.pl
Górska Katarzyna k.gorska@office.sp7lubin.pl
Gralla Małgorzata m.gralla@office.sp7lubin.pl
Hucał Anna a.hucal@office.sp7lubin.pl
Kacprzak Zofia z.kacprzak@office.sp7lubin.pl
Kałużny-Khoubbazi Izabela i.kaluzny@office.sp7lubin.pl
Karkut Bożena b.karkut@office.sp7lubin.pl
Kazimierowicz Małgorzata m.kazimierowicz@office.sp7lubin.pl
Klemaszewska Monika m.klemaszewska@office.sp7lubin.pl
Knull Elżbieta e.knull@office.sp7lubin.pl
Knull Mariusz m.knull@office.sp7lubin.pl
Kowalczyk Małgorzata m.kowalczyk@office.sp7lubin.pl
Kowalska Arleta a.kowalska@office.sp7lubin.pl
Kozerska Marta m.kozerska@office.sp7lubin.pl
Królewicz Katarzyna k.krolewicz@office.sp7lubin.pl
Kuszczak Jolanta j.kuszczak@office.sp7lubin.pl
Łuczak Beata b.luczak@office.sp7lubin.pl
Madera Piotr p.madera@office.sp7lubin.pl
Marciniak Konrad k.marciniak@office.sp7lubin.pl
Matla Sylwia s.matla@office.sp7lubin.pl
Milner Dorota d.milner@office.sp7lubin.pl
Mucha Dorota d.mucha@office.sp7lubin.pl
Nussynblat Barbara b.nussynblat@office.sp7lubin.pl
Ochocka Anna a.ochocka@office.sp7lubin.pl
Oleksy Bartosz b.oleksy@office.sp7lubin.pl
Pater-Chrul Aneta a.chrul@office.sp7lubin.pl
Pawlak Mirosław m.pawlak@office.sp7lubin.pl
Siekaniec Anna a.siekaniec@office.sp7lubin.pl
Skrzynka testowa testy@office.sp7lubin.pl
Sprysak Jadwiga j.sprysak@office.sp7lubin.pl
Stępień Jarosław j.stepien@office.sp7lubin.pl
Suszek Mariusz m.suszek@office.sp7lubin.pl
Szczepaniak Elżbieta e.szczepaniak@office.sp7lubin.pl
Tadeuszewska Małgorzata m.tadeuszewska@office.sp7lubin.pl
Taler Andrzej a.taler@office.sp7lubin.pl
Tkaczyszyn-Mastalska Małgorzata m.mastalska@office.sp7lubin.pl
Wawnikiewicz Piotr p.wawnikiewicz@office.sp7lubin.pl
Wicher Katarzyna k.wicher@office.sp7lubin.pl
Zieniewicz Joanna j.zieniewicz@office.sp7lubin.pl
Ziółkowska Dorota d.ziolkowska@office.sp7lubin.pl

Informacje i porady naszych pedagogów szkolnych:

Pozostała pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i inne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej są realizowane z zastosowaniem technik kształcenia na odległość. Ponadto do dyspozycji uczniów i rodziców są nauczyciele i pedagodzy, których dane kontaktowe podane są poniżej.

Przypominamy, że istnieje możliwość konsultacji zdalnej z pedagogami, psychologami i doradcami zawodowymi z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubinie (http://www.ppp.powiat-lubin.pl/). Z pomocy i wsparcia mogą skorzystać rodzice, dzieci oraz nauczyciele. 

KOMUNIKATY

Wakacje

Aktualnie trwają wakacje.

KOORDYNATORZY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W sprawach treści nauczania, oceniania i komunikacji
Koordynator Kontakt
Wicedyrektor Sylwia Matla s.matla@office.sp7lubin.pl
Wicedyrektor Jarosław Stępień j.stepien@office.sp7lubin.pl
Wychowawcy klas – adresy w zakładce Adresy poczty elektronicznej nauczycieli
W sprawach informatycznych i platform edukacyjnych
Koordynator Klasy Kontakt
Pani Mariola Adamczyk 1-3 m.adamczyk@office.sp7lubin.pl
Pan Mirosław Pawlak 5-6 m.pawlak@office.sp7lubin.pl
Pan Gerard Bawarczyk 7-8 g.bawarczyk@office.sp7lubin.pl