Informacja o stosowaniu monitoringu

Informacja o stosowaniu monitoringu wizyjnego

Teren szkoły objęty jest monitoringiem

Informujemy, iż w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia w szkole wprowadzono monitoring wizyjny.

Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo.

Rejestracji i zapisywaniu obrazu na nośniku fizycznym podlega wyłącznie obraz z kamer systemu monitoringu.

Monitoring nie obejmuje:
1) pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze,
2) pomieszczeń, w których uczniom jest udzielana pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
3) pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku i rekreacji pracowników,
4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
5) gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
6) szatni i przebieralni.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

W związku z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szkoła Sportowa w Lubinie, ul. Sybiraków 11, 59-300 Lubin.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 76/3000140, e-mail : iodo@amt24.biz.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrony mienia na podstawie art.108a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe.
 4. Dane osobowe przechowywane będą przez okres …. dni.
 5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
  (w szczególności organom ścigania) oraz firmie świadczącej usługi ochrony mienia na rzecz Administratora.
 6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.
 7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 8. Posiada Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa.