Nauczyciel fizyki – oferta pracy

FIZYK

Zatrudnimy nauczyciela fizyki.

Wymiar zatrudnienia: 14/18.

Kwalifikacje:

  • kierunkowe w zakresie nauczania fizyki,
  • przygotowanie pedagogiczne.

Wymagania – kandydat:

  • posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
  • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
  • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 Karty Nauczyciela, w okresie 3 lat przed nawiązaniem stosunku pracy, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 Karty Nauczyciela.

Zadania: nauczanie fizyki, zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

Umowa na czas nieokreślony lub określony w przypadkach określonych w Karcie Nauczyciela.

Wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Kartą Nauczyciela w zależności o wykształcenia i stopnia awansu zawodowego.

Praca w siedzibie pracodawcy.

Godziny pracy: 8:00 – 16:10 – zgodnie z planem lekcji.

Dopuszczamy możliwość zatrudnienia za zgodą Kuratora Oświaty osoby niebędącej nauczycielem, której kwalifikacje dyrektor uzna za wystarczające do prowadzenia zajęć z fizyki.