REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA
2020/2021

Komunikat w sprawie rekrutacji do klas 4 sportowych:
 
W szkole wywieszone zostały już listy kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli próby sprawności fizycznej.

Komunikat.

Aktualnie zostaną utworzone dwie grupy w sportach: lekkoatletyka i łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem. Rodzice uczniów, którzy pozytywnie zaliczyli próby sprawności fizycznej do 29 czerwca 2020 r. powinni dostarczyć świadectwo promocyjne do klasy czwartej lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły oraz uzupełnienie dokumentacji o orzeczenie lekarskie.

Listy uczniów zakwalifikowanych do tych sportów zostaną opublikowane 1 lipca 2020 r. rodzice uczniów, którzy wyrażą chęć przyjęcia do klas w ww. sportach powinni do dnia 2 lipca 2020 r. potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy czwartej, o ile nie został on złożony wcześniej.

Mając na uwadze zapisy §  10 ust. 2 oraz §  3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 671, z późn. zm.) oraz liczbę kandydatów, którzy pozytywnie zaliczyli próby sprawności fizycznej, na chwilę obecną nie mogą zostać utworzone oddziały kształcące w sportach pływanie i piłka ręczna. Dlatego nie zostaną opublikowane listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w tych sportach. Jednakże przeprowadzona jeszcze zostanie rekrutacja uzupełniająca w sierpniu. Rodzice kandydatów, którzy złożyli wniosek oraz orzeczenie lekarskie i zaliczyli próby sprawności fizycznej nie muszą ponownie składać wniosków w postępowaniu uzupełniającym. W przypadku zebrania odpowiedniej liczby kandydatów i utworzeniu grup w ww. sportach uczniowie ci zostaną w pierwszej kolejności zakwalifikowani do klas sportowych na podstawie złożonych już dokumentów.

 
ZASADY REKRUTACJI
DO KLASY 4 SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 – SZKOŁY SPORTOWEJ W LUBINIE
 
 1. Do klasy 4 sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 1.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, przy czym przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe stosuje się.
 3. Terminy rekrutacji do klas czwartych sportowych.
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców kandydata wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 24 lutego 2020 r.
godz. 8:00
do 5 czerwca 2020 r.
godz. 15:00
od 20 lipca 2020 r.
godz. 8:00
do 31 lipca 2020 r.
godz. 15:00
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).od 2 marca 2020 r.
do 12 czerwca 2020 r.
od 22 lipca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 2 tabeli15 czerwca 2020 r.
godz. 15:00
17 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
4.Dostarczenie przez rodziców kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.do 29 czerwca 2020 r.
godz. 15:00
do 19 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).do 30 czerwca 2020 r.do 20 sierpnia 2020 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.1 lipca 2020 r.
godz. 15:00
21 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy czwartej, o ile nie został on złożony w terminie określonym w pkt. 4 tabeli.do 2 lipca 2020 r.
godz. 15:00
do 25 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.3 lipca 2020 r.
godz. 15:00
26 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
 1. Terminy prób sprawności fizycznej (w zależności od sytuacji epidemicznej będę aktualizowane):
SPORTTERMINMIEJSCE ZBIÓRKIKontakt z trenerami
Piłka ręcznaustalany indywidualniesala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11
a.kowalska@sp7lubin.pl
e.szczepaniak@sp7lubin.pl
Łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwemustalany indywidualniesala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11
p.wawnikiewicz@sp7lubinpl
k.gorska@sp7lubin.pl
Lekkoatletykaustalany indywidualnie

sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11

m.knull@sp7lubin.pl
e.knull@sp7lubin.pl
Pływanieustalany indywidualniepływalnia Centrum 7,
ul. Sybiraków 11
k.marciniak@sp7lubin.pl
b.oleksy@sp7lubin.pl

Próby sprawności fizycznej:

PIŁKA RĘCZNA

 1. bieg na 50 m – szybkość
 2. skok w dal z miejsca – moc
 3. zwis na ugiętych rękach – siła ramion
 4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m)
 5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha
 6. skłon tułowia – gibkość

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE Z WROTKARSTWEM

 1. postawa równoważna
 2. stukanie w krążki
 3. dosiężny skłon w siadzie
 4. skok w dal z miejsca
 5. zaciskanie ręki
 6. siady z leżenia
 7. zwis na drążku o ugiętych ramionach
 8. bieg wahadłowy 5x10m
 9. wytrzymałościowy bieg wahadłowy

LEKKOATLETYKA

 1. bieg na 50 m
 2. skok w dal z miejsca obunóż
 3. bieg ciągły
 4. skłony w przód z leżenia tyłem
 5. skłon tułowia w przód

PŁYWANIE

 1. Test sprawności pływackiej (z uwagi na stan epidemii próby sprawności pływackiej są realizowane):
  • wydechy do wody
  • skok na nogi do wody głębokiej ze słupka
  • leżenie na grzbiecie – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi ciała i pływalność
  • leżenie na piersiach – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi ciała i pływalność
  • nurkowanie w głąb – głęb.1- 1,2m i wyłowienie przedmiotu
  • poślizg na piersiach na odcinku 5m
  • poślizg na grzbiecie na odcinku 5m
  • praca nóg do kraula na grzbiecie
  • praca nóg do kraula na piersiach
  • technika pływania kraulem na grzbiecie
  • technika pływania kraulem na piersiach
 2. Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie
  • szybkość: bieg na 50 m
  • zwinność: bieg wahadłowy 4×10 m
  • skoczność: skok w dal z miejsca
  • siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód
  • gibkość: skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność

Szczegóły prób sprawności fizycznej:


Dokumenty składane na etapie rekrutacji:

 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SZKOŁY SPORTOWEJ W LUBINIE
 
Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej:
Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wcześniejsza lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjęcie z urzędu. Informacje o przyjęciu dziecka z obwodu można uzyskać pod numerem telefonu 667 707 106.
 1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r.:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata,
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.
 1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. od 24 lutego 2020 godz. 8:00 do 16 marca 2020 r. godz. 15:00
2. Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 24 lutego 2020 r. godz. 8:00 do 16 marca 2020 r. godz. 15:00 od 15 kwietnia 2020 r. godz. 8:00 do 21 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe. do 23 marca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25 marca 2020 r. godz. 15:00 26 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 26 marca 2020 r. godz. 8:00 – do 1 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 27 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 – 28 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 2 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 31 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
 1. Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):
 • Budziszyńska,
 • Bieszczadzka,
 • Baligrodzka,
 • Łużycka,
 • II Brygady Legionów,
 • Sybiraków,
 • Władysława Sikorskiego,
 • Miroszowicka,
 • Odrodzenia,
 • Wrocławska,
 • Przemysłowa,
 • Aleja Komisji Edukacji Narodowej,
 • Karkonoska,
 • Olgi Boznańskiej,
 • Braci Gierymskich,
 • Józefa Chełmońskiego,
 • Artura Grottgera,
 • Juliusza Kossaka,
 • Jacka Malczewskiego,
 • Jana Matejki,
 • Piotra Michałowskiego,
 • Leona Wyczółkowskiego,
 • Stary Lubin od 13 do 26,
 • Kolejowa od 8 bez nr 20,
 • Henryka Sienkiewicza,
 • Grodzka,
 • Mikołaja Reja,
 • Rynek,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Piastowska,
 • Bolesława Prusa,
 • Mieszka I,
 • Mikołaja Pruzi,
 • Baczynowa.

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, iż w Szkole Podstawowej Nr 7 – Szkole Sportowej w Lubinie szkolenie sportowe odbywa się w następujących sportach:

 • lekkoatletyka,
 • piłka ręczna,
 • łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem,
 • pływanie.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

W dniu 19.05.2020 r. na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ogłoszono nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2020/2021.

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020 – 2021 (.docx)

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020 – 2021 (.pdf) -2021-MEN

Elektroniczna rekrutacja dostępna pod adresem: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/
Z ofertą jednostek będą mogli się Państwo zapoznać od 1 czerwca 2020 r. godz. 15:00.

Adresy stron internetowych szkół ponadpodstawowych powiatu lubińskiego: