REKRUTACJA 2020/2021

REKRUTACJA
2020/2021

Komunikat w sprawie rekrutacji do klas 4 sportowych:
Wnioski w sprawie rekrutacji do klasy 4 sportowej można składać za pośrednictwem platformy ePUAP oraz mailowo na adres sekretariat@sp7lubin.pl – oryginały dostarczą Państwo po okresie zawieszenia szkół.
Terminy prób sprawności fizycznej zostaną podane po okresie ograniczenia funkcjonowania szkół.
ZASADY REKRUTACJI
DO KLASY 4 SPORTOWEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 – SZKOŁY SPORTOWEJ W LUBINIE
 1. Do klasy 4 sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 1.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, przy czym przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe stosuje się.
 3. Terminy rekrutacji do klas czwartych sportowych.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców kandydata wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 24 lutego 2020 r.
godz. 8:00
do 8 maja 2020 r.
godz. 15:00
od 20 lipca 2020 r.
godz. 8:00
do 31 lipca 2020 r.
godz. 15:00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). od 2 marca 2020 r.
do 22 maja 2020 r.
od 22 lipca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 2 tabeli 8 czerwca 2020 r.
godz. 15:00
17 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
4. Dostarczenie przez rodziców kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły. do 29 czerwca 2020 r.
godz. 15:00
do 19 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
5. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.). do 30 czerwca 2020 r. do 20 sierpnia 2020 r.
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 1 lipca 2020 r.
godz. 15:00
21 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
7. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy czwartej, o ile nie został on złożony w terminie określonym w pkt. 4 tabeli. do 2 lipca 2020 r.
godz. 15:00
do 25 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 3 lipca 2020 r.
godz. 15:00
26 sierpnia 2020 r.
godz. 15:00
 1. Terminy prób sprawności fizycznej (w zależności od sytuacji epidemicznej będę aktualizowane):
SPORT TERMIN MIEJSCE ZBIÓRKI Kontakt z trenerami
Piłka ręczna podamy później sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11
a.kowalska@sp7lubin.pl
e.szczepaniak@sp7lubin.pl
Łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem 20.04.2020, godz. 16:15
11.05.2020, godz. 16:15
16.05.2020, godz. 10:00
sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11
p.wawnikiewicz@sp7lubinpl
k.gorska@sp7lubin.pl
Lekkoatletyka 18.04.2020, godz. 10:00
4.05.2020, godz. 17:00

sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków 11

m.knull@sp7lubin.pl
e.knull@sp7lubin.pl
Pływanie 16.04.2020, godz. 18:00
25.04.2020, godz. 11:00
16.05.2020, godz. 11:00
pływalnia Centrum 7,
ul. Sybiraków 11
k.marciniak@sp7lubin.pl
b.oleksy@sp7lubin.pl

Próby sprawności fizycznej:

PIŁKA RĘCZNA

 1. bieg na 50 m – szybkość
 2. skok w dal z miejsca – moc
 3. zwis na ugiętych rękach – siła ramion
 4. bieg zwinnościowy (4 x 10 m)
 5. siady z leżenia tyłem – siła mięśni brzucha
 6. skłon tułowia – gibkość

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE Z WROTKARSTWEM

 1. postawa równoważna
 2. stukanie w krążki
 3. dosiężny skłon w siadzie
 4. skok w dal z miejsca
 5. zaciskanie ręki
 6. siady z leżenia
 7. zwis na drążku o ugiętych ramionach
 8. bieg wahadłowy 5x10m
 9. wytrzymałościowy bieg wahadłowy

LEKKOATLETYKA

 1. bieg na 50 m
 2. skok w dal z miejsca obunóż
 3. bieg ciągły
 4. skłony w przód z leżenia tyłem
 5. skłon tułowia w przód

PŁYWANIE

 1. Test sprawności pływackiej:
  • wydechy do wody
  • skok na nogi do wody głębokiej ze słupka
  • leżenie na grzbiecie – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi ciała i pływalność
  • leżenie na piersiach – meduza (ramiona i nogi ustawione szeroko w bok) – utrzymanie równowagi ciała i pływalność
  • nurkowanie w głąb – głęb.1- 1,2m i wyłowienie przedmiotu
  • poślizg na piersiach na odcinku 5m
  • poślizg na grzbiecie na odcinku 5m
  • praca nóg do kraula na grzbiecie
  • praca nóg do kraula na piersiach
  • technika pływania kraulem na grzbiecie
  • technika pływania kraulem na piersiach
 2. Sprawdzian zdolności motorycznych na lądzie
  • szybkość: bieg na 50 m
  • zwinność: bieg wahadłowy 4×10 m
  • skoczność: skok w dal z miejsca
  • siła ramion: rzut piłką lekarską (2 kg) w przód
  • gibkość: skłon tułowia w przód: stanie w pozycji na baczność

Szczegóły prób sprawności fizycznej:


Dokumenty składane na etapie rekrutacji:

 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 1 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SZKOŁY SPORTOWEJ W LUBINIE
 
Komunikat w sprawie rekrutacji do klasy pierwszej:
Poniżej lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły oraz wcześniejsza lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:
Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły są przyjęcie z urzędu. Informacje o przyjęciu dziecka z obwodu można uzyskać pod numerem telefonu 667 707 106.
 1. Kryteria postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2017 r.:
 • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata,
 • co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin,
 • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.
 1. Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.
Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły. od 24 lutego 2020 godz. 8:00 do 16 marca 2020 r. godz. 15:00
2. Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 24 lutego 2020 r. godz. 8:00 do 16 marca 2020 r. godz. 15:00 od 15 kwietnia 2020 r. godz. 8:00 do 21 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe. do 23 marca 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 25 marca 2020 r. godz. 15:00 26 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
5. Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. od 26 marca 2020 r. godz. 8:00 – do 1 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 27 sierpnia 2020 r. godz. 8:00 – 28 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. 2 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 31 sierpnia 2020 r. godz. 15:00
 1. Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 – Szkoły Sportowej w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):
 • Budziszyńska,
 • Bieszczadzka,
 • Baligrodzka,
 • Łużycka,
 • II Brygady Legionów,
 • Sybiraków,
 • Władysława Sikorskiego,
 • Miroszowicka,
 • Odrodzenia,
 • Wrocławska,
 • Przemysłowa,
 • Aleja Komisji Edukacji Narodowej,
 • Karkonoska,
 • Olgi Boznańskiej,
 • Braci Gierymskich,
 • Józefa Chełmońskiego,
 • Artura Grottgera,
 • Juliusza Kossaka,
 • Jacka Malczewskiego,
 • Jana Matejki,
 • Piotra Michałowskiego,
 • Leona Wyczółkowskiego,
 • Stary Lubin od 13 do 26,
 • Kolejowa od 8 bez nr 20,
 • Henryka Sienkiewicza,
 • Grodzka,
 • Mikołaja Reja,
 • Rynek,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Piastowska,
 • Bolesława Prusa,
 • Mieszka I,
 • Mikołaja Pruzi,
 • Baczynowa.

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:

Dyrektor szkoły podaje do publicznej wiadomości, iż w Szkole Podstawowej Nr 7 – Szkole Sportowej w Lubinie szkolenie sportowe odbywa się w następujących sportach:

 • lekkoatletyka,
 • piłka ręczna,
 • łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem,
 • pływanie.
Szczegóły w krótce…

Zarządzenie Nr 5/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Nr 4/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021:

Zarządzenie Nr 5/2020

Zarządzenie Nr 4/2020 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021:

Zarządzenie Nr 4/2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5