Ubezpieczenie uczniów

Ubezpieczenie uzniów

Ubezpieczenie uczniów

Przepisy oświatowe  nie upoważniają dyrektora szkoły, jak również innych organów szkoły, do podejmowania czynności związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia na rzecz uczniów. Także rady rodziców nie mają upoważnienia prawnego do zawierania jakichkolwiek umów, w tym umów ubezpieczenia grupowego NNW.

W związku z powyższym przedstawiamy oferty firm ubezpieczeniowych, w których mogą Państwo samodzielnie (poprzez internet) ubezpieczyć swoje dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków.