Zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące od 3 września.

Poniżej do pobrania zasady bezpieczeństwa i higieny obowiązujące od 3 września 2020 r. Zasady będą na bieżąco aktualizowane, prosimy o bieżące przeglądanie naszej strony.

Wszystkich uczniów, rodziców i pracowników obowiązują odpowiednie wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz poniższe zasady obowiązujące w naszej szkole.

Wytyczne MEN, MZ i GIS do pobrania tutaj.

Organizacja przyprowadzania i odbierania uczniów:

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • W celu zapewnienia sposobu szybkiej komunikacji rodzice są obowiązani podać do wiadomości szkoły aktualny i dostępny numer telefonu.
 • Uczniowie biorą udział w zajęciach zgodnie z planem lekcji. Plan umieszcza się na stronie internetowej szkoły. Plan może ulegać zmianom w zależności od sytuacji.
 • Do szkoły uczniowie wchodzą i ze szkoły wychodzą najwcześniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć (korzystające ze świetlicy od 6:30):
  • klasy 1-3 i dzieci ze świetlicy – wejściem bocznym od strony osiedla,
  • klasy 4-8 wejściem głównym,
  • klasy 7-8 – wejście od strony boiska.
 • Przed wejściem do szkoły należy zachować dystans 1,5 m w odniesieniu do innych osób i odpowiednie środki ochrony.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające uczniów klas 4-8 na zajęcia nie mogą wchodzić do szkoły.
 • Osoby przyprowadzające i odbierające uczniów klas 1-3 na zajęcia mogą wchodzić z dziećmi drzwiami bocznymi od strony osiedla wyłącznie do wejścia do „strefy malucha” z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 • Sprzed drzwi „strefy malucha” uczniów odbierają nauczyciele.
 • Do świetlicy rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci wejściem bocznym od strony osiedla, z zachowanie zasad sanitarnych.
 • Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce.
 • Po wejściu do szkoły uczniowie myją ręce wodą z mydłem.

Organizacja zajęć:

 • Oddziały są przypisane do sal lekcyjnych i poza zajęciami w grupach, lekcjami informatyki i wychowania fizycznego lekcje realizują w miarę możliwości w tych salach.
 • Ustala się trzy długie przerwy obiadowe: 11:15-11:35, 12:20-12:40, 13:25-13:45. Pozostałe przerwy trwają po 5 minut.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Należy ograniczyć przemieszczanie się uczniów w czasie przerw. Zaleca się krótkie przerwy spędzać w pobliżu przypisanej sali. W przypadku kilku zajęć w prowadzonych ciągiem przez jednego nauczyciela przerwy nauczyciel organizuje poza przerwami wyznaczonymi w planie lekcji (z zachowaniem długości przerw).
 • Nauczyciele są obowiązani wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel obowiązany jest organizować zajęcia, w taki sposób, aby ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie długich przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczniowie powinni regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 • Uczniów z klas 1-3:
  • ze świetlicy dzieci rozprowadza nauczyciel mający z uczniami zajęcia przed lekcją,
  • na zajęcia na basenie przeprowadza i z zajęć odprowadza jeden z dwóch nauczycieli wychowania fizycznego,
  • na zajęcia wychowania fizycznego przeprowadza i odprowadza nauczyciel wychowania fizycznego,
  • do świetlicy odprowadza nauczyciel uczący przed zajęciami świetlicowymi.
 • Uczniowie nie mogą wnosić do szkoły telefonów komórkowych.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć nauczyciel powinien dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 • Pisaki do tablic lub pomoce naukowe wykorzystywane przez uczniów nauczyciel dezynfekuje przed użyciem przez kolejnego ucznia.
 • Inne przedmioty używane przez uczniów (kredki, nożyczki, itp.) co najmniej raz dziennie należy odkażać płynem do dezynfekcji.
 • Na biurku nauczyciela znajduje się płyn do dezynfekcji, którym nauczyciel może przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekować swoje stanowisko pracy.
 • Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 • Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę  na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 • Na zajęcia pozalekcyjne uczniowie wchodzą głównym wejście, za zachowaniem zasad obowiązujących na zajęciach lekcyjnych.
 • Nauczyciele pełnią wzmożone dyżury w zakresie ustalonym przez dyrektora.

Zasady pracy biblioteki i świetlicy:

 • Z biblioteki uczniowie mogą korzystać w godzinach ustalonych przez dyrektora.
 • Zaleca się umawianie telefoniczne na konkretną godzinę i podanie tytułów książek do wypożyczenia
  (tel. 76 72 47 314 w godzinach pracy biblioteki).
 • Przed wejściem do biblioteki obowiązuje dezynfekcja rąk płynem umieszczonym przed drzwiami do biblioteki.
 • W bibliotece może przebywać jeden uczeń wypożyczający lub zwracający książki.
 • Nauczyciel bibliotekarz dopilnowuje, aby osoby wchodzące na teren biblioteki dezynfekowały dłonie.
 • Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni na wydzielone półki lub stoliki w czytelni. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 • Nie udostępnia się uczniom czytelni i części multimedialnej, za wyjątkiem opieki nad uczniami nieuczestniczącymi w lekcjach religii i wychowania fizycznego.
 • W świetlicy należy ograniczyć organizowanie zajęć kontaktowych i utrudniających zachowanie dystansu. W miarę możliwości zajęcia świetlicowe należy prowadzić na świeżym powietrzu.
 • Świetlice należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Zasady organizacji żywienia:

 • Wszystkie posiłki dla uczniów przebywających w placówce, są przygotowywane w szkolnej kuchni lub są dowożone przez podmiot zewnętrzny.
 • Obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego stosuje się dodatkowo wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, w tym zachowania odległości pomiędzy stanowiskami pracy, a w przypadku braku takiej możliwości przestrzegania stosowania środków ochrony osobistej, częstego odkażania dłoni oraz szczególnie drobiazgowego utrzymania wysokiej higieny powierzchni, sprzętów i dezynfekcji stanowisk pracy.
 • Uczniowie zajmują miejsca przy stolikach. W kolejce po posiłek należy zachować 1,5 m dystansu od innych osób.
 • Po każdej zmianie grupy przy stoliku pracownik szkoły dezynfekuje blaty stolików i krzesła.
 • Po spożyciu posiłku talerze i sztućce są przekazywane przez ucznia do zmywalni naczyń.
 • Dezynfekcja talerzy, sztućców należy do pracowników stołówki.
 • Posiłki własne uczniów przyniesione do szkoły spożywane są mogą być spożywane w salach lekcyjnych i na przerwach z zachowaniem środków ochrony.
 • Uczniowie klas 1-3 spożywają obiad w trakcie lekcji, zaleca się nie korzystać w tym celu z długich przerw.
 • Uczniowie klas 4 i 6 spożywają w miarę możliwości obiad na pierwszej długiej przerwie.
 • Uczniowie klas 7 i 8 spożywają w miarę możliwości obiad na drugiej długiej przerwie.
 • Uczniowie SMS spożywają w miarę możliwości obiad na trzeciej długiej przerwie.
 • Uczniowie ze świetlicy spożywają posiłek w miarę możliwości, gdy ze stołówki nie korzystają inne grupy uczniów.
 • W przypadku zajęć wychowania fizycznego lub basenu – obiad można spożyć na innej długiej przerwie.
 • Nauczyciele spożywają obiady od godziny 14:00, a jeśli mają w tym czasie lekcje – na innej lekcji (nie korzystają w tym celu z długich przerw i czasu, gdy obiad spożywają uczniowie klas 1-3).
 • Nie wolno wynosić obiadów ze stołówki.

Zasady pracy gabinetu pielęgniarki:

 • Gabinet jest czynny od 7:00 do 14:45. Przy czym ostatnie 15 minut jest przeznaczone na prace porządkowe i dezynfekcję pomieszczenia.
 • W gabinecie może jednocześnie przebywać jeden uczeń.
 • Przed gabinetem osoby oczekujące są obowiązane zachować dystans 1,5 m od innych osób.
 • Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk.
 • Po każdym uczniu przebywającym w gabinecie następuje dezynfekcja bieżąca.
 • Rodzicom zaleca się kontakt telefoniczny – tel. 76 72 47 312.
 • Na portierni znajduje się teczka opisana „Pielęgniarka”, w której rodzic może przekazać korespondencję do pielęgniarki bez potrzeby wchodzenia na teren szkoły.
 • Pielęgniarka koordynuje wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do izolowania w przypadku niepokojących objawów.

Organizacja pracy szkoły w reżimie sanitarnym:

 • Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku są zamykane i otwierane przez pracowników szkoły.
 • Do szkoły i na jej teren mogą wchodzić wyłącznie uczniowie na zajęcia zgodnie z planem i pracownicy szkoły.
 • Pozostałe osoby załatwiające w szkole sprawy, które nie mogą być załatwione za pośrednictwem innych środków komunikacji, mogą wejść do szkoły z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych miejscach.
 • W sekretariacie i pozostałych biurach jednocześnie może przebywać jeden interesant.
 • Do szkoły nie będą wpuszczane osoby z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. 
 • Pracownicy szkoły obowiązani są regularnie myć ręce wodą z mydłem, w szczególności  po przyjściu do szkoły, po powrocie z wyjścia poza budynek szkoły, po wyjściu z toalety i w marę potrzeb.
 • Kierownik gospodarczy zapewnia dostępność płynu do dezynfekcji rąk przy wejściach do szkoły, przed toaletami i w salach dydaktycznych.
 • Kierownik gospodarczy zapewnia dostępność mydła w płynie i ręczników papierowych w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych.
 • Kierownik gospodarczy jest obowiązany prowadzić monitoring (odnotowywanie w zeszycie monitorowania) codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Pracownicy obsługi wyznaczeni przez kierownika gospodarczego obowiązani są prowadzić bieżącą dezynfekcję toalet.
 • Personelowi sprzątającemu szkołę zaleca się korzystanie z rękawiczek jednorazowych oraz umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek.
 • Co najmniej dwa razy dziennie, w tym po zajęciach, należy oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego:
  • pomieszczenia,
  • ciągi komunikacyjne, poręcze i uchwyty (schody i korytarze),
  • powierzchnie dotykowe,
  • biurka, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (zaleca się po każdej grupie);
  • drzwi w pomieszczeniach biurowych,
  • klamki,
  • włączniki światła,
  • klawiatury i myszki używane w ciągu dnia, telefony, przyciski na portierni, klucze używane w ciągu dnia.
 • Wyznaczeni pracownicy obsługi pomagają w przyprowadzania, odprowadzaniu dzieci z klas 1-3 i korzystaniu przez nie z toalety.
 • Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.
 • Wszystkie przedmioty dopuszczone do użytku uczniów należy czyścić i dezynfekować co najmniej raz dziennie (w tym po zajęciach).
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Szatnia jest nieczynna. Uczniowie korzystają z szafek.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zaleca się uczniom stosowanie maseczek w częściach wspólnych, za wyjątkiem korytarza w „strefie malucha” przez uczniów klas 1-3.
 • Na parterze przy wejściu głównym znajduje się pojemnik na zużyte maseczki.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u ucznia:

 • W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów, za zgodą rodzica dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym. Termometr należy dezynfekować po każdym użyciu.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie w sali 07.
 • Pracownik, który zauważył objawy chorobowe u ucznia, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 • Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba:
  • do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się uczeń ze stwierdzonymi objawami wstrzymuje możliwość przebywania w tym obszarze innych uczniów,
  • kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie z rodzicami dziecka i wzywa do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki informując o powodach,
  • może powiadomić Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną w przypadku ignorowania prośby o odbiór ucznia podejrzanego o zakażenie,
  • wyznacza pracownika, który kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczniów i informuje o zaistniałej sytuacji,
  • sporządza listę osób, z którymi uczeń podejrzany o zakażenie miał kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją na żądanie powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 • Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja stolików, krzeseł, przyborów i sprzętu).
 • Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 • Wyznacza się salę 07 na potrzeby odizolowania ucznia w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Kierownik gospodarczy w porozumieniu z pielęgniarką szkolną wyposaża pomieszczenie w niezbędne środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 • Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa (przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, korzysta z maseczki ochronnej i rękawiczek).
 • Rodzice izolowanego ucznia odbierają dziecko ze szkoły przy drzwiach wejściowych na niskim parterze lub od strony parkingu, gdy dziecko zostanie skierowane do pielęgniarki w celu udzielenia pomocy.
 • Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba decyduje o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej, a w razie złego stanu ucznia dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb.
 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia u pracownika:

 • Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID- 19, pracownik:
  • niezwłocznie przerywa swoją pracę,
  • informuje bezpośredniego przełożonego o podejrzeniu,
  • zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, podczas poruszania się po jednostce (wyłącznie w niezbędnym zakresie), aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia,
  • pozostaje w odizolowanym pomieszczeniu (sala 07) w oczekiwaniu na dalsze polecania.
 • Dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba:
  • do czasu umycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik wstrzymuje możliwość przebywania w tym obszarze innych osób,
  • zachowuje stosowny dystans i środki ostrożności, w przypadku kontaktu z pracownikiem, u którego podejrzewa się zakażenie,
  • decyduje o dalszym postępowaniu, w tym o zawiadomieniu stacji sanitarno-epidemiologicznej lub dzwoni na 999 lub 112 i stosuje się do instrukcji tych służb,
  • sporządza listę osób, z którymi pracownik podejrzany o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną. Należy zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 • Wyznacza się salę 023 na potrzeby odizolowania pracownika  w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. Kierownik gospodarczy w porozumieniu z pielęgniarką szkolną wyposaża pomieszczenie w niezbędne środki ochrony i płyn dezynfekujący.
 • Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez pracownika z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

Niniejsze zasady podlegają monitorowaniu i w razie potrzeby niezwłocznej modyfikacji.

Zasady są umieszczane na stronie internetowej szkoły.