Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 

Uczniowie zamieszkali w obwodzie szkoły (którzy złożą w szkole zgłoszenie) są przyjęci z urzędu.

Informacje ogólne.

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/lubin/

W systemie naborowym Vulcan udostępniono opis ścieżki w procedurze rekrutacyjnej, jak również niezbędne informacje umożliwiające zapoznanie się z zasadami, kryteriami przyjęć, harmonogramem działań oraz spisem niezbędnych dokumentów.

Przyjęcie kandydatów mieszkających w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej wyłącznie w tej szkole następuje z urzędu. W tej sytuacji wymagane jest złożenie przez osoby zainteresowane w systemie naborowym zgłoszenia popartego oświadczeniem o miejscu zamieszkania (w przypadku braku zameldowania).

Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Jeżeli zamierzają Państwo zapisać dziecko do szkoły spoza rejonu - za pomocą systemu rekrutacyjnego składa się wniosek w tej sprawie. Niezbędne jest załączenie do wniosku wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w czasie procesu rekrutacji.

Rodzice/prawni opiekunowie niekorzystający z komputera i Internetu powinni:
− pobrać odpowiednio zgłoszenie lub wniosek wraz z załącznikami w dowolnej szkole podstawowej lub poniżej,
− po wypełnieniu zgłoszenia – złożyć w szkole obwodowej albo po wypełnieniu wniosku – złożyć w szkole podstawowej pierwszego wyboru wraz z kartą zdrowia dziecka oraz kartą profilaktycznego badania lekarskiego sześciolatka.

Kryteria rekrutacji.

Lp.KryteriumPunktyDokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata.5Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
2.Co najmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych kandydata pracuje na terenie Gminy Miejskiej Lubin.3Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
2.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki.2Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców w szkole obwodowej zgłoszenia dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.od 28 lutego 2023 r.
godz. 8:00
do 15 marca 2023 r.
godz. 15:00
2.Złożenie przez rodziców kandydata zamieszkałego poza obwodem wniosku
o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 28 lutego 2023 r.
godz. 8:00
do 15 marca 2023 r.
godz. 15:00
od 17 kwietnia 2023 r.
godz. 8:00
do 18 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
3.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - Prawo oświatowe.
do 22 marca 2023 r.do 24 sierpnia 2023 r.
4.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.24 marca 2023 r.
godz. 15:00
25 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
5.Potwierdzenie przez rodziców kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.od 27 marca 2023 r.
godz. 8:00
do 30 marca 2023 r.
godz. 15:00
od 25 sierpnia 2023 r.
godz. 8:00
do 30 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.31 marca 2023 r.
godz. 15:00
31 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00

Obwód szkoły.

Wykaz ulic z obwodu Szkoły Podstawowej nr 7 - Szkoły Sportowej w Lubinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2019 r. (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu):

 • Budziszyńska,
 • Bieszczadzka,
 • Baligrodzka,
 • Łużycka,
 • II Brygady Legionów,
 • Sybiraków,
 • Władysława Sikorskiego,
 • Miroszowicka,
 • Odrodzenia,
 • Wrocławska,
 • Przemysłowa,
 • Aleja Komisji Edukacji Narodowej,
 • Karkonoska,
 • Olgi Boznańskiej,
 • Braci Gierymskich,
 • Józefa Chełmońskiego,
 • Artura Grottgera,
 • Juliusza Kossaka,
 • Jacka Malczewskiego,
 • Jana Matejki,
 • Piotra Michałowskiego,
 • Leona Wyczółkowskiego,
 • Stary Lubin od 13 do 26,
 • Kolejowa od 8 bez nr 20,
 • Henryka Sienkiewicza,
 • Grodzka,
 • Mikołaja Reja,
 • Rynek,
 • Bolesława Chrobrego,
 • Piastowska,
 • Bolesława Prusa,
 • Mieszka I,
 • Mikołaja Pruzi,
 • Baczynowa.

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do naszej szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY 4 SPORTOWEJ
 
 1. Do klasy 4 sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej;
 • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 1.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe, przy czym przepis art. 131 ust. 3 ustawy Prawo Oświatowe stosuje się.
 3. Terminy rekrutacji do klas czwartych sportowych.
Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1.Złożenie przez rodziców kandydata wniosku o przyjęcie do oddziału sportowego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.od 28 lutego 2023 r.
godz. 8:00
do 15 maja 2023 r. 
godz. 15:00
od 12 lipca 2023 r.
godz. 8:00
do 11 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
2.Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa o których mowa w art. 137 ust. 1 pkt.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe.od 14 marca 2023 r.
do 19 maja 2023 r.
od 25 lipca 2023 r.
do 17 sierpnia 2023 r.
3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w punkcie 2 tabeli25 maja 2023 r.
godz. 15:00
18 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
4.Dostarczenie przez rodziców kandydata ubiegającego się o przyjęcie do oddziału sportowego świadectwa promocyjnego do klasy czwartej lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły.do 28 czerwca 2023 r.
godz. 15:00
do 22 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
5.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy wyższej niż klasa I oddziałów sportowych oraz dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).do 29 czerwca 2023 r.do 25 sierpnia 2023 r.
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.30 czerwca 2023 r.
godz. 15:00
25 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
7.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa promocyjnego do klasy czwartej, o ile nie został on złożony w terminie określonym w pkt. 4 tabeli.do 3 lipca 2023 r.
godz. 15:00
do 29 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
8.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.5 lipca 2023 r.
godz. 15:00
30 sierpnia 2023 r.
godz. 15:00
 1. Terminy prób sprawności fizycznej (w zależności od sytuacji epidemicznej będę aktualizowane):
SPORTTERMINMIEJSCE ZBIÓRKIKontakt z trenerami
łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem

14.03.2023, 10:30

11.04.2023, 10:30

sala gimnastyczna
SP7, ul. Sybiraków
p.wawnikiewicz@sp7lubinpl
m.kopystianska@sp7lubin.pl

Próby sprawności fizycznej:

ŁYŻWIARSTWO SZYBKIE Z WROTKARSTWEM

 1. postawa równoważna
 2. stukanie w krążki
 3. dosiężny skłon w siadzie
 4. skok w dal z miejsca
 5. zaciskanie ręki
 6. siady z leżenia
 7. zwis na drążku o ugiętych ramionach
 8. bieg wahadłowy 5x10m
 9. wytrzymałościowy bieg wahadłowy
 1.  


Dokumenty składane na etapie rekrutacji:

 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:

DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE PRZY PRZYJMOWANIU UCZNIA DO POZOSTAŁYCH KLAS

 

 

Przyjęcie ucznia do klasy 2-8:


 

Dokumenty składane w przypadku przyjęcia ucznia do szkoły:


Dokumenty dla kandydatów do świetlicy szkolnej:


Dokumenty składane w innych przypadkach w trakcie roku szkolnego:

Na podstawie art. 154 ust. 4 pkt 2 Dyrektor szkoły podaje do wiadomości, że szkolenie sportowe w Szkole Podstawowej Nr 7 - Szkole Sportowej odbywa się w sporcie: łyżwiarstwo szybkie z wrotkarstwem.