Informacje dotyczące kształcenia na odległość

Drodzy uczniowie i rodzice.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na tej stronie będzie przedstawiać bieżące informacje i komunikaty dotyczące kształcenia na odległość w naszej szkole.

W sprawach technicznych i merytorycznych proszę kontaktować się bezpośrednio z wychowawcami i nauczycielami uczącymi Państwa dzieci.

Problemy i uwagi związane funkcjonowaniem nauczania na odległość mogą Państwo zgłaszać pocztą elektroniczną na adres:

kno@sp7lubin.pl

INFORMACJE DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła będzie realizować swoje zadania w następujący sposób i trybie.

1. Zajęcia w naszej szkole będą odbywać  się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z  wykorzystaniem:

– materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl

– materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,

– materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,

– dostępnych na nieodpłatnych edukacyjnych stronach internetowych,

– materiałów opracowanych lub innych wybranych przez nauczycieli.

2. Obowiązkiem ucznia będzie podejmowanie aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia.

3. Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w naszej Szkole w ramach obowiązującego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia tygodniowego rozkładu zajęć. 

4. Narzędziami wykorzystywanymi do komunikacja i kształcenia na odległość są:

–  dziennik elektroniczny,

–  poczta elektroniczna,

–  Zintegrowana Platforma Edukacyjna,

–  platformy elearningowe,

– czaty,

– wideokonferencje,

– audiokonferencje,

– telefon,

– tradycyjna poczta.

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z klasami I – III informują rodziców o  dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu.

6. O doborze metod i technik kształcenia na odległość oraz wykorzystania odpowiednich  narzędzi decyduje nauczyciel uwzględniając bezpieczeństwo stosowanych narzędzi, ich dostępność oraz możliwości ucznia.

7. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać zostaną Państwu przekazane przez nauczycieli za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku dostępu do internetu – telefonicznie lub listownie.

8. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach znajduje się na stronie internetowej w zakładce „Nauka zdalna”.

9. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) znajdują się na stronie internetowej w zakładce „Nauka zdalna”.

10. Uczniowie mają możliwość konsultacji z nauczycielami w trakcie zajęć zgodnie z planem zajęć, a także przesyłania pytań i uwag drogą elektroniczną.

Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielami poprzez przesyłanie pytań i uwag drogą elektroniczną. Na stronie internetowej szkoły w zakładce „Nauka zdalna” umieszczone są terminy konsultacji oraz adresy poczty elektronicznej do wszystkich nauczycieli. Nauczyciel udzieli odpowiedzi i wyjaśnień w możliwie krótkim czasie.

Poniżej będziemy publikować informacje i porady naszych pedagogów szkolnych na tematy związane z koronawirisem, kształceniem na odległość i innych sytuacji z tym związanych.

Informacje ogólne

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych. Nasza szkoła umożliwia uczniom przystąpienie do tego testu.

Próbny egzamin ósmoklasisty jest egzaminem dobrowolnym i jest przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym oraz diagnostycznym. Jeśli uczeń decyduje się na przystąpienie do sprawdzianu zachęcamy, aby próbny egzamin został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu (np. godzina rozpoczęcia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów). Wynik egzaminu nie będzie miał wpływu na ocenę i ukończenie szkoły, dlatego zachęcamy do samodzielnej pracy, aby sprawdzić się przed przystąpieniem do właściwego egzaminu.

Arkusze do egzaminu próbnego

Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.gov.pl) oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

   • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
   • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
   • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.
   Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – www.cke.gov.pl
  • Strona Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu – www.oke.wroc.pl
  • Uczniom, którzy nie maja możliwości technicznych do pobrania materiałów zostaną one udostępnione w szkole przed wejściem głównym.
Informacja dla uczniów i rodziców

Uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub OKE – rozwiązują zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w jednej z następujących form:

   • w pliku w edytorze tekstów;
   • na wydruku – należy jednak pamiętać, że nie każdy uczeń dysponuje w domu drukarką;
   • korzystając z karty odpowiedzi, która będzie zamieszczona na stronie razem z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo albo odręcznie);
   • na zwykłej kartce papieru, numerując kolejno rozwiązywane zadania.

Czas przeznaczony na pracę z arkuszem wynosi odpowiednio:

   • język polski – 120 minut (uczniowie z przedłużonym czasem – 180 minut),
   • matematyka – 100 minut (uczniowie z przedłużonym czasem – 150 minut),
   • język obcy – 90 minut (uczniowie z przedłużonym czasem – 135 minut).

Na przesłanie rozwiązań uczniowie mają czas w dniu egzaminu do godziny 14:00, zaś uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych mogą dostarczyć rozwiązania do szkoły i wrzucić je do urny przed wejściem głównym do godziny 15:00.

Uczniowie,

Po sprawdzeniu i ocenieniu prac nauczyciele przekażą uczniom informację zwrotną, np.

   • w postaci krótkiego komentarza w e-mailu;
   • podczas spotkania on-line – indywidualnego albo z grupą;
   • w postaci komentarzy w pliku – w przypadku, jeśli uczeń przesłał odpowiedzi w pliku edytowalnym.

Możliwe jest również przekazanie zbiorczej informacji wszystkim uczniom.

Icon

Zarządzenie dyrektora szkoły w sprawie realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Icon

Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach (załącznik nr 1)

Icon

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (zał. 2)

Icon

Sposób dokumentowania zadań oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zał. 3)

Poniżej przedstawiamy źródła i materiały, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać w celu realizacji zajęć kształcenia na odległość. Wykaz będzie na ieżąco modyfikowany i uzupełniany.

O wykorzystaniu i sposobie pracy z danym materiałem nauczyciele będą informować w trakcie zajęć i konsultacji.

 

 • Podręczniki
 • Ćwiczenia
 • Karty ćwiczeń
 • Zeszyty przedmiotowe
 • Multibooki
 • Informacje na stronie szkoły
 • Informacje i instrukcje w e –dzienniku
 • Przygotowanie do egzaminu Ósmoklasisty – arkusze wydawnictwa Nowa Era
 • Pakiet LibreOffice
 • Aplikacja Quizlet do nauki i utrwalania słownictwa
 • Materiały dydaktyczne ze stron wydawnictw: Pearson, Nowa Era, WSiP

 

Portale i strony internetowe:

Szanowni Państwo, ze względu na liczne pytania, dotyczące rozpoczęcia pracy na platformie epodreczniki.pl, poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje MEN dla ucznia.

Icon

Jak rozpocząć pracę na platformie epodreczniki.pl – poradnik dla ucznia

Aby umożliwić Państwo i uczniom kontakt z nauczycielami podajemy poniżej adresy poczty elektronicznej. Zachęcamy do korzystania z konsultacji i porad w zakresie realizacji nauczanego przedmiotu.
Adamczyk Mariola m.adamczyk@office.sp7lubin.pl
Baranowski Robert r.baranowski@office.sp7lubin.pl
Barańska Ewa e.baranska@office.sp7lubin.pl
Bawarczyk Gerard g.bawarczyk@office.sp7lubin.pl
Błaszczyk Agnieszka a.blaszczyk@office.sp7lubin.pl
Borkowska Ewa e.borkowska@office.sp7lubin.pl
Borkowska Urszula u.borkowska@office.sp7lubin.pl
Ćwik Dorota d.cwik@office.sp7lubin.pl
Fuczek Anna a.fuczek@office.sp7lubin.pl
Fudalewska-Poraszka Magdalena m.fudalewska@office.sp7lubin.pl
Gałązka-Olechnowska Anna a.olechnowska@office.sp7lubin.pl
Górska Katarzyna k.gorska@office.sp7lubin.pl
Gralla Małgorzata m.gralla@office.sp7lubin.pl
Hucał Anna a.hucal@office.sp7lubin.pl
Kacprzak Zofia z.kacprzak@office.sp7lubin.pl
Kałużny-Khoubbazi Izabela i.kaluzny@office.sp7lubin.pl
Karkut Bożena b.karkut@office.sp7lubin.pl
Kazimierowicz Małgorzata m.kazimierowicz@office.sp7lubin.pl
Klemaszewska Monika m.klemaszewska@office.sp7lubin.pl
Knull Elżbieta e.knull@office.sp7lubin.pl
Knull Mariusz m.knull@office.sp7lubin.pl
Kowalczyk Małgorzata m.kowalczyk@office.sp7lubin.pl
Kowalska Arleta a.kowalska@office.sp7lubin.pl
Kozerska Marta m.kozerska@office.sp7lubin.pl
Królewicz Katarzyna k.krolewicz@office.sp7lubin.pl
Kuszczak Jolanta j.kuszczak@office.sp7lubin.pl
Łuczak Beata b.luczak@office.sp7lubin.pl
Madera Piotr p.madera@office.sp7lubin.pl
Marciniak Konrad k.marciniak@office.sp7lubin.pl
Matla Sylwia s.matla@office.sp7lubin.pl
Milner Dorota d.milner@office.sp7lubin.pl
Mucha Dorota d.mucha@office.sp7lubin.pl
Nussynblat Barbara b.nussynblat@office.sp7lubin.pl
Ochocka Anna a.ochocka@office.sp7lubin.pl
Oleksy Bartosz b.oleksy@office.sp7lubin.pl
Pater-Chrul Aneta a.chrul@office.sp7lubin.pl
Pawlak Mirosław m.pawlak@office.sp7lubin.pl
Siekaniec Anna a.siekaniec@office.sp7lubin.pl
Skrzynka testowa testy@office.sp7lubin.pl
Sprysak Jadwiga j.sprysak@office.sp7lubin.pl
Stępień Jarosław j.stepien@office.sp7lubin.pl
Suszek Mariusz m.suszek@office.sp7lubin.pl
Szczepaniak Elżbieta e.szczepaniak@office.sp7lubin.pl
Tadeuszewska Małgorzata m.tadeuszewska@office.sp7lubin.pl
Taler Andrzej a.taler@office.sp7lubin.pl
Tkaczyszyn-Mastalska Małgorzata m.mastalska@office.sp7lubin.pl
Wawnikiewicz Piotr p.wawnikiewicz@office.sp7lubin.pl
Wicher Katarzyna k.wicher@office.sp7lubin.pl
Zieniewicz Joanna j.zieniewicz@office.sp7lubin.pl
Ziółkowska Dorota d.ziolkowska@office.sp7lubin.pl

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI

Nauczyciel: Mariola Adamczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 13:00-14:00 poczta elektroniczna dziennik elektroniczny
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Ewa Barańska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Robert Baranowski
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 10:00-11:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Piątek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczny telefon
Nauczyciel: Gerard Bawarczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 14:00-15:00 dziennik elektroniczny komunikator
Piątek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny komunikator
Nauczyciel: Agnieszka Błaszczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Urszula Borkowska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Dorota Ćwik
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Fuczek
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel Magdalena Fudalewska-Poraszka
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Gałązka – Olechnowska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Katarzyna Górska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 09:00-10:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 14:00-15:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Gralla
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Hucał
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 14:00-15:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Zofia Kacprzak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny komunikatory
Piątek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny komunikatory
Nauczyciel: Bożena Karkut
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Izabela Kałużny-Khoubbazi
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Kazimierowicz
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Monika Klemaszewska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Elżbieta Knull
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Piątek 17:00-18:00 telefon poczta elektroniczna
Środa 16:00-17:00 telefon poczta elektroniczna
Nauczyciel: Mariusz Knull
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 17:00-18:00 telefon poczta elektroniczna
Czwartek 18:00-19:00 telefon poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Kowalczyk
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 12:00-13:00 telefon poczta elektroniczna
Środa 15:00-16:00 telefon poczta elektroniczna
Nauczyciel: Arleta Kowalska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Marta Kozerska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel Katarzyna Królewicz
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Jolanta Kuszczak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 09:00-10:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Beata Łuczak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Piotr Madera
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 16:30-17:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:30-17:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Konrad Marciniak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Sylwia Matla
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 11:00-12:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Dorota Milner
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Dorota Mucha
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Barbara Nussynblatt
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 12:30-13:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Bartosz Oleksy
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 telefon
Czwartek 16:00-17:00 telefon
Nauczyciel: Aneta Pater-Chrul
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Środa 17:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Mirosław Pawlak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Siekaniec
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna Microsoft Teams
Czwartek 16:00-18:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna Microsoft Teams
Nauczyciel: Jadwiga Sprysak
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 11:30-12:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Wtorek 12:30-13:30 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Jarosław Stępień
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny
Środa 15:00-16:00 dziennik elektroniczny
Nauczyciel: Mariusz Suszek
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Elżbieta Szczepaniak
Dzień tygodnia Dzień tygodnia Dzień tygodnia
Wtorek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna komunikator
Czwartek 15:00-16:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna komunikator
Nauczyciel: Małgorzata Tadeuszewska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon komunikatory
Czwartek 13:00-14:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon komunikatory
Nauczyciel: Andrzej Taler
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Środa 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Czwartek 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Piotr Wawnikiewicz
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Poniedziałek 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Piątek 19:00-20:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Nauczyciel: Katarzyna Wicher
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Wtorek 12:00-13:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon komunikatory
Środa 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna telefon
Nauczyciel: Dorota Ziółkowska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Czwartek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Piątek 16:00-17:00 dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Małgorzata Tkaczyszyn-Mastalska
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Zgodnie z harmonogramem pracy dziennik elektroniczny poczta elektroniczna
Nauczyciel: Anna Ochocka
Dzień tygodnia Godziny Forma kontaktu
Zgodnie z harmonogramem pracy dziennik elektroniczny poczta elektroniczna

KOMUNIKATY

Próbny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych (angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego). Szkoła przeprowadzi taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Szczegóły powyżej w zakładce Próbny egzamin ósmoklasisty.
Pakiet materiałów dla 8-klasistów Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów. Codziennie o 9:00 nowe zadania z polskiego, matematyki i angielskiego, o 15:00 – rozwiązania! Kliknij tutaj, aby wejść na stronę z zestawami zadań.
Zawieszenie zajęć – to nie są ferie Zwracamy się do uczniów i rodziców z ogromną prośbą o przestrzeganie wszelkich procedur związanych z zagrożeniem koronawirusem. Niezwykle ważne jest, żeby w tym czasie dzieci przebywały w domach, nie spotykały się z koleżankami, kolegami ani bez potrzeby nie wychodziły do sklepów, galerii itp. To nie jest czas ferii lecz działania podjęte w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

KOORDYNATORZY KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ

W sprawach treści nauczania, oceniania i komunikacji
Koordynator Kontakt
Wicedyrektor Sylwia Matla s.matla@office.sp7lubin.pl
Wicedyrektor Jarosław Stępień j.stepien@office.sp7lubin.pl
Wychowawcy klas – adresy w zakładce Adresy poczty elektronicznej nauczycieli
W sprawach informatycznych i platform edukacyjnych
Koordynator Klasy Kontakt
Pani Mariola Adamczyk 1-3 m.adamczyk@office.sp7lubin.pl
Pan Mirosław Pawlak 5-6 m.pawlak@office.sp7lubin.pl
Pan Gerard Bawarczyk 7-8 g.bawarczyk@office.sp7lubin.pl